0(0)

ชีววิทยาเพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6

  • ลงทะเบียนแล้ว 0
  • อัปเดตล่าสุด ธันวาคม 7, 2021

หลักสูตรรายวิชา

                                                คำอธิบายราวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ว30246 วิชา ชีววิทยา 6                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน  60  ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)                   จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต การสร้างไดโคโทมัสคีย์ การเกิดเซลล์เริ่มแรกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรแบคทีเรีย อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจ และอาณาจักรสัตว์ กระบวนการถ่ายทอดพลังงาน และการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ การเกิดไบโอแมกนิฟิเคชันและแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน ลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บนโลก การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ ประชากร ลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิดการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติกปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรอากาศ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ปัญหาและการจัดการผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แนวทางการวางแผนการจัดการและการแก้ไขปัญหาทรัพยากร
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น ข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุป
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมค ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searchig for Information) การสร้างอง์ความรู้ (Knowledge formation)  การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญรายวิชา

29 บทเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

317 ผู้เรียน

เรียน