0(0)

ชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว 30242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต การสร้างไดโคโทมัสคีย์ การเกิดเซลล์เริ่มแรกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรแบคทีเรีย อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจ และอาณาจักรสัตว์ กระบวนการถ่ายทอดพลังงาน และการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ การเกิดไบโอแมกนิฟิเคชันและแนวทางในการลดการเกิดไบโอแมกนิฟิเคชัน ลักษณะของไบโอมที่กระจายอยู่ตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ บนโลก การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ และการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิ ประชากร ลักษณะเฉพาะของประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิดการเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลและการเพิ่มของประชากรแบบลอจิสติกปัจจัยที่ควบคุมการเติบโตของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรอากาศ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ปัญหาและการจัดการผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แนวทางการวางแผนการจัดการและการแก้ไขปัญหาทรัพยากร
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น ข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุป
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมค ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searchig for Information) การสร้างอง์ความรู้ (Knowledge formation)  การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญรายวิชา

29 บทเรียน

หน่วยที่ 4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม

โครโมโซมและสารพันธุกรรม00:00:00
สารพันธุกรรม 100:00:00
สารพันธุกรรม 200:00:00
สารพันธุกรรม 300:00:00
สารพันธุกรรม 400:00:00
สมบัติของสารพันธุกรรม00:00:00
มิวเทชัน 100:00:00
มิวเทชัน 200:00:00

หน่วยที่ 5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีทาง DNA

หน่วยที่ 7 วิวัฒนาการ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

176 ผู้เรียน

เรียน