0(0)

ชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว30242 ม.4/6

 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • อัปเดตล่าสุด ธันวาคม 7, 2021

หลักสูตรรายวิชา

กำหนดการสอน (Crouse Syllabus)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรเจริญวิทยา

 

 1. รหัสวิชา ว30242 รายวิชา ชีววิทยา 2
 2. จำนวนหน่วยกิต 1.5 เวลาทั้งหมด 60 ชั่วโมง
 3. ชื่อผู้สอน นางสาวภานุมาศ บุญสมร เบอร์โทรศัพท์ 0801267739  อีเมล qoosheewon@gmail.com
 4. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซม และสารพันธุกรรม โครงสร้างของ DNA การจำลอง DNA การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของ DNA มิวเทชันและการเกิดมิวเทชัน ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม ลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของเมนเดล การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซมเพศ ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน การศึกษาเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรมและการโคลนยีน การหาขนาดของ DNA และการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอและเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอกับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หลักฐานและข้อมูลที่ใช้ที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล และกำเนิดสปีชีส์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปรายและสรุป

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดและการแก้ปัญหา การสื่อสาร และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลโดยสามารถตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) นำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

สาระที่ชีววิทยา

เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลาหลายทางชีวภาพ กำาเนิดของสิ่งมีชีวิต             ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ผลการเรียนรู้

 1. สืบค้นข้อมูล อธิบายสมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของ DNA และสรุปการจำลองดีเอ็นเอ
 2. อธิบายและระบุขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและหน้าที่ของ DNAและ RNA แต่ละชนิดในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน
 3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซมสาเหตุการเกิดมิวเทชัน รวมทั้งยกตัวอย่างโรคและกลุ่มอาการที่เป็นผลของการเกิดมิวเทชัน
 4. สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปผลการทดลองของเมนเดล
 5. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสารพันธุกรรม แอลลีล โปรตีน ลักษณะทางพันธุกรรม และเชื่อมโยงกับความรู้เรื่องพันธุศาสตร์เมนเดล
 6. อธิบายและสรุปกฎแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ และนำกฎของเมนเดลนี้ไปอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และใช้ในการคำนวณโอกาสในการเกิดฟีโนไทป์และจีโนไทป์แบบต่าง ๆ ของรุ่น F1 และ F2
 7. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล
 8. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันไม่ต่อเนื่องและลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการแปรผันต่อเนื่อง
 9. อธิบายการถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม และยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซมและยีนบนโครโมโซมเพศ
 10. อธิบายหลักการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์
 11. สืบค้นข้อมูล ยกตัวอย่าง และอภิปรายการนำเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอไปประยุกต์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม นิติวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรมและข้อควรคำนึงถึงด้าน ชีวจริยธรรม
 12. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่สนับสนุนและข้อมูลที่ใช้อธิบายการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 13. อธิบายและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชอง ลามาร์กและทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของชาลส์ ดาร์วิน
 14. ระบุสาระสำคัญและอธิบายเงื่อนไขของภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยน แปลงความถี่ของแอลลีลในประชากร พร้อมทั้งคำนวณหาความถี่ของแอลลีลและจีโนไทป์ของประชากรโดยใช้หลักของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก
 15. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต

 

 1. วิธีการสอน/กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ (ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ)

– จัดการเรียนการสอนผสมผสาน (Blended Learning)

– การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

– การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

– การสอนแบบ Hand on และ Mind on

 

 1. อุปกรณ์/สื่อ/แหล่งเรียนรู้

– แพลตฟอร์ม PCW school online

– เอกสารประกอบการเรียน ชีววิทยา 2 โดย ครูภานุมาศ บุญสมร

 1. การวัดผลและประเมินผล

– ก่อนกลางภาค                      30 คะแนน

– สอบกลางภาค                     20 คะแนน

– หลังกลางภาค                      20 คะแนน

– ปลายภาค                          30 คะแนน

 

สารบัญรายวิชา

29 บทเรียน

บทที่ 4 โครโมโซมและสารพันธุกรรม

4.1 โครโมโซม
4.2.1 การค้นพบสารพันธุกรรม
4.2.2องค์ประกอบทางเคมีของ DNA
4.2.3 โครงสร้าง DNA
4.3.1 การจำลอง DNA
4.3.2 การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของ DNA
4.4.1 มิวเทชันระดับยีน
4.4.2 มิวเทชันระดับโครโมโซม

บทที่ 5 การถ่ายทอดลักษระทางพันธุกรรม

บทที่ 6 เทคโนโลยีทาง DNA

บทที่ 7 วิวัฒนาการ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

246 ผู้เรียน

เรียน