0(0)

ชีววิทยา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

หลักสูตรรายวิชา

                                                  คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             รายวิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา ว30245 วิชา ชีววิทยา 5                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เวลาเรียน  60  ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)                    จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาการรับรู้และตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ เซลล์ประสาทและการทำงานของเซลล์ประสาท สมองและไขสันหลังที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบประสาท การทำงานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสร้างและการทำงานของอวัยวะรับความรู้สึกที่เกี่ยวกับนัยน์ตากับการมองเห็น หูกับการได้ยิน จมูกกับการดมกลิ่นลิ้นกับการรับรส ผิวหนังกับการรับความรู้สึก โครงสร้างและอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ของสัตว์และมนุษย์ ระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้างและการทำงานของต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ  การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนและฟีโรโมนในสัตว์ โครงสร้างและการทำงานของระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์และมนุษย์ พฤติกรรมของสัตว์ กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดและพฤติกรรมเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการพัฒนาของระบบประสาท การสื่อสารระหว่างสัตว์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้น ข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและสรุป
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมค ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์
คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

สารบัญรายวิชา

34 บทเรียน

บทที่ 18 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก?

4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 5. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท 6. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท 7. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบรอบนอก 8. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง 9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการทำงานของระบบประสาท โซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ 10. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา 11. สังเกต และอธิบายการหาตำแหน่งของจุดบอดโฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง
แบบทดสอบก่อนเรียน 18.1
แบบทดสอบหลังเรียน 18.1
แบบทดสอบก่อนเรียน 18.2
แบบทดสอบหลังเรียน 18.2
แบบทดสอบก่อนเรียน 18.3
แบบทดสอบหลังเรียน 18.3
แบบทดสอบก่อนเรียน 18.4
แบบทดสอบหลังเรียน 18.4
แบบทดสอบก่อนเรียน 18.5
แบบทดสอบหลังเรียน 18.5
สรุปบทเรียน

บทที่ 19 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 20 ระบบต่อมไร้ท่อ?

12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อ ที่สร้างฮอร์โมน

บทที่ 21 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์?

16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์ 17. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบ สืบพันธุ์เพศหญิง 18. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวน การสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์แบบอาศัยเพศในสัตว์ 19. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์

บทที่ 22 พฤติกรรมของสัตว์?

13. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด และพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ 14. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนา การของระบบประสาท 15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

312 ผู้เรียน

เรียน