บทที่ 18 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก?

4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 5. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท 6. อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ประสาท และกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาท 7. อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบรอบนอก 8. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนหลัง และไขสันหลัง 9. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างการทำงานของระบบประสาท โซมาติก และระบบประสาทอัตโนวัติ 10. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนังของมนุษย์ ยกตัวอย่างโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบอกแนวทางในการดูแลป้องกัน และรักษา 11. สังเกต และอธิบายการหาตำแหน่งของจุดบอดโฟเวีย และความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง

บทที่ 19 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 20 ระบบต่อมไร้ท่อ?

12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนผังสรุปหน้าที่ของฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและเนื้อเยื่อ ที่สร้างฮอร์โมน

บทที่ 21 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์?

16. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุ์ 17. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบ สืบพันธุ์เพศหญิง 18. อธิบายกระบวนการสร้างสเปิร์ม กระบวน การสร้างเซลล์ไข่ และการปฏิสนธิในมนุษย์แบบอาศัยเพศในสัตว์ 19. อธิบายการเจริญเติบโตระยะเอ็มบริโอและระยะหลังเอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์

บทที่ 22 พฤติกรรมของสัตว์?

13. สืบค้นข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด และพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของสัตว์ 14. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับวิวัฒนา การของระบบประสาท 15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างสัตว์ที่ทำให้สัตว์แสดงพฤติกรรม
อวัยวะรับความรู้สึก : หู,จมูก

คำชี้แจง 1. นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอและใบความรู้อวัยวะรับความรู้สึก:หู,จมูก
               2. สรุปองค์ความรู้ลงในสมุด