0(0)

ชีววิทยา3 รหัสวิชา ว30243 ม.5/6

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ชีววิทยาเพิ่มเติม 3  รหัสวิชา  ว30243

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

           จำนวนเวลาเรียน   60   ชั่วโมง

จำนวน 1.5 หน่วยน้ำหนัก / หน่วยกิต          เวลาเรียน 3  ชั่วโมง / สัปดาห์        ภาคเรียนที่ 1

          ศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้       เพศเมีย การปฏิสนฺธิของพืชดอก การเกิดและโครงสร้างของเมล็ดและผล ศึกษาชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช โครงสร้างภายในของราก ลำต้นและใบของพืช ศึกษาการแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำของพืช กลไกการลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหารในพืช ศึกษาการทำลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 การตรึงคาร์บอนของพืช C พืช C4  และพืช CAM ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช รวมทั้งศึกษาสภาพการพักตัวของเมล็ด และปัจจัยที่มีผลต่การงอกของเมล็ด สิ่งเร้าภายในและภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และการนำไปใช้ประโยชน์ ทางการเกษตร

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักทักษะในการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของตนเอง

มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

การสืบพันธุ์ของพืชดอก?

ผลการเรียนรู้ 1. อธิบายวัฏจักรชีวิตแบบสลับของพืชดอก 2. อธิบายและเปรียบเทียบกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียของพืชดอก และอธิบายการ ปฏิสนธิของพืชดอก 3. อธิบายการเกิดเมล็ดและการเกิดผลของพืชดอก โครงสร้างของเมล็ดและผล และยกตัวอย่างการใช้ ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของเมล็ดและผล
8.1 โครงสร้างของดอกและชนิดของผล19:19
ใบงานที่ 1
ข้อสอบเก็บคะแนน โครงสร้างของดอกและชนิดของผล
8.2 วัฎจักรแบบสลับของพืชดอก
8.3 การสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศของพืชดอก
8.4 การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างต่าง ๆ ของผลและเมล็ด

โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืช?

4. อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเนื้อเยื่อพืช และเขียนแผนผังเพื่อสรุปชนิดของเนื้อเยื่อพืช 5. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและรากพืชใบเลี้ยงคู่จากการ ตัดตามขวาง 6. สังเกต อธิบาย และเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จาก การตัดตามขวาง 7. สังเกต และอธิบายโครงสร้างภายในของใบพืชจากการตัดตามขวาง

การลำเลียงของพืช?

8. สืบค้นข้อมูล สังเกต และอธิบายการแลกเปลี่ยนแก๊สละการคายน้ำของพืช 9. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการลำเลียงน้ำและธาตุอาหาร 10. สืบค้นข้อมูลอธิบายความสำคัญของธาตุอาหาร และยกตัวอย่างธาตุอาหารที่สำคัญที่มีผลต่อการ เจริญเติบโตของพืช 11. อธิบายกลไกการลำเลียงอาหารของพืช

การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช?

12. สืบค้นข้อมูลและสรุปผลการศึกษาที่ได้จากการทำลองของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตที่เกี่ยวกับกระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสง 13. อธิบายขั้นตอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C3 14. เปรียบเทียบกลไกการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C3 พืช C4 และพืช CAM 15. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปปัจจัยความเข้มแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิที่ มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

การควบคมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืชดอก?

16. ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สภาพพักตัวของเมล็ด และบอก แนวทางในการแก้สภาพพักตัวของเมล็ด 17. สืบค้นข้อมูล อธิบายบทบาทและหน้าที่ของออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน เอทิลีน และกรดแอบไซซิก และอภิปรายเกี่ยวกับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 18. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งเร้าภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

127 ผู้เรียน

เรียน