หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส?

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 1) ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2) บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง?

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง 1) จำนวนตรรกยะ 2) จำนวนอตรรกยะ 3) รากที่สอง 4) รากที่สาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก?

ปริซึมและทรงกระบอก 1) พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม 2) พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต?

การแปลงทางเรขาคณิต 1) การเลื่อนขนาน 2) การสะท้อน 3) การหมุน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง?

สมบัติของเลขยกกำลัง 1) การดำเนินการของเลขยกกำลัง 2) สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พหุนาม?

พหุนาม 1) การบวกและการลบเอกนาม 2) การบวกและการลบพหุนาม 3) การคูณพหุนาม 4) การหารพหุนามด้วยเอกนาม

นักเรียนสามารถกดลิงค์เพื่อเข้าดูเฉลย

ข้อ 1    https://youtu.be/Pjf9TB40ilg

ข้อ 2    https://youtu.be/k2cz0hxe52E

ข้อ 3    https://youtu.be/IeNUeMjgRt8

 

ไม่ดูเฉลย  กด  จบบทเรียน  มุมขวาด้านบน