0(0)

ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 5 ม.3/9

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                               รายวิชาพื้นฐาน

รหัส ท23101 วิชาภาษาไทยพื้นฐาน 5                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 60 ชั่วโมง (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)                             จำนวน 1.5 หน่วยกิต

         ศึกษาวิธีการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความ และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมโดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจับใจความ การอ่านตามความสนใจ ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ รายงานจากเรื่องที่อ่าน การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ เขียนย่อความ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น เขียนวิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความรู้ความคิดเห็นหรือโต้แย้ง พูดแสดงความคิดเห็นและการประเมินเรื่องจากการฟังการดู พูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู พูดในโอกาสต่าง ๆ พูดโน้มน้าว และศึกษาเกี่ยวกับคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย โครงสร้างประโยคซับซ้อน ระดับภาษา การแต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์วิถีไทย ประเมินค่า ความรู้และข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ และสรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น

โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
กระบวนการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่านำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด

ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/7 ม.3/8 ม.3/9 ม.3/10
ท 2.1 ม.3/2 ม.3/4 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/9 ม.3/10
ท 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6
ท 4.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/6
ท 5.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
รวม 28 ตัวชี้วัด

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูอุ๋มอิ๋ม..ใจดีจะตาย
0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

139 ผู้เรียน

เรียน