0(0)

ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 ม.3/3

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 6

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย รหัสวิชา ท23102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  เวลารวม  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต

ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านจับใจความ การอ่านตามความสนใจ การอ่านเพื่อเขียนกรอบแนวคิด การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่าง ๆ เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ เขียนอธิบาย เขียนย่อความ เขียนจดหมายกิจธุระ กรอกแบบสมัครงาน ฝึกทักษะการพูดแสดงความคิดเห็น ประเมินเรื่องจากการฟังและการดู พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า พูด พูดในโอกาสต่าง ๆ วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู ศึกษาคําทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ คําศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ สรุปเนื้อหาวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า ความรู้และข้อคิดจากวรรณคดี วรรณกรรม ท่องจำ บทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจโดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนําไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตกระบวนการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดูและพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่านํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูอุ๋มอิ๋ม..ใจดีจะตาย
0 (0 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

253 ผู้เรียน

เรียน