0(0)

นาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

หลักสูตรรายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา        

ศ 22101  นาฏศิลป์                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                       เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเพลงไทย เพลงสากล และการปฏิบัติตามตัวโน้ต เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตบทเพลงไทยและสากล เทคนิคการขับร้องบทเพลงในรูปแบบต่าง ๆ การสร้างสรรค์บทเพลง การบรรยายอารมณ์ความรู้สึกในการฟังเพลง การประเมินงานดนตรี อธิบายบทบาท และอิทธิพลของอาชีพดนตรี องค์ประกอบของดนตรีพื้นฐาน ดนตรีต่างประเทศ บรรยายอิทธิพลของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ การปฏิบัตินาฎยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ การบูรณาการนาฏศิลป์ และการละครกับศิลปะแขนงอื่น วิเคราะห์ วิจารณ์โดยใช้หลักและวิธีการ วิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง แดสงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง ละครไทย ละครพื้นบ้าน และสามารถอธิบาย เข้าใจเกี่ยวกับการแสดงละครไทยในยุคสมัยต่าง ๆ กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตภาพ ศึกษาใบความรู้ แล้วคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ จำแนกประเภท เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง อธิบาย วาดภาพ รวมทั้งสรุปเป็นแผนภาพความคิดเพื่อให้ผู้เรียนสร้างและนำเสนอผลงานด้านดนตรี-นาฏศิลป์ให้ได้ผลตามที่ต้องการ สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจความไพเราะ งดงามของดนตรีและนาฏศิลป์ บรรยายและอธิบายเกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลป์ได้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นำความรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เห็นความสำคัญและคุณค่าของการสร้างสรรค์งานดนตรีและนาฏศิลป์ เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวงแหนดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

รหัสตัวชี้วัด

ศ 2.1     ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7

ศ 2.2     ม.2/1, ม.2/2

ศ 3.1     ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5

ศ 3.2     ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3

รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด

 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน  นาฏศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

ความรู้พื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทย

 

ศ 3.1

ม.2/1,ม.2/2, ม.2/3,ม.2/4

1. นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงที่มีความอ่อนช้อย งดงาม เป็นศิลปะที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย ซึ่งในการจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยจะต้องมีศิลปะด้านต่าง ๆ มาเกี่ยวข้องและมีหลักในการสร้างสรรค์การแสดงเพื่อให้การแสดงสวยงาม และประทับใจต่อผู้ชม

2. ในการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงผู้วิเคราะห์และวิจารณ์จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแสดงจะทำให้วิเคราะห์และวิจารณ์ได้ถูกต้องและต้องไม่มีอคติต่อการแสดง ใช้ความคิด เหตุผลในการวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อให้การแสดงมีการพัฒนาต่อไป

2

2

การแสดงนาฏศิลป์ ศ 3.1 ม.2/4           ศ 2.2 ม.2/2

การแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นเมืองและรำวงมาตรฐาน เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ สะท้อนถึงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของคนในชาติ เป็นมรดกของชาติที่ควรร่วมกันอนุรักษ์ และสืบทอดต่อไปยังเยาวชนรุ่นหลัง

4

3

นาฏศิลป์พื้นเมือง

 

ศ 3.2 ม.2/1 วัฒนธรรมไทย 4 ภูมิภาค มีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประเพณี วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นทำให้การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น สร้างความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลายให้กับคนในท้องถิ่น เป็นมรดกท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป

5

4

บูรณาการนาฏศิลป์ ศ 3.1 ม.2/5 การนำนาฏศิลป์มาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จะทำให้การแสดงนาฏศิลป์มีความสวยงามสมบูรณ์ ผู้ชมและผู้แสดงได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในการเรียนนาฏศิลป์จะทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความคิดที่ดีสามารถเข้าใจนาฏศิลป์ได้มากขึ้น

1

5

หลักและวิธีการแสดงละคร ศ 3.1 ม.2/1,

ม.2/2, ม.2/3,

ม.2/4

1. การแสดงละครไทยให้มีความสวยงามได้นั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบของละคร และศิลปะแขนงต่าง ๆ มาใช้ในการแสดง จะทำให้การแสดงละครมีความสมบูรณ์ สวยงาม เป็นที่ชื่นชอบประทับใจต่อผู้ชม

2. การวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงละครผู้วิเคราะห์ วิจารณ์ต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับละครจะทำให้วิเคราะห์ และวิจารณ์ได้ถูกต้อง ทำให้ละครเกิดการพัฒนา และต้องไม่มีอคติใช้ถ้อยคำสุภาพ และใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ วิจารณ์

2

6 ละครไทยและละครพื้นบ้าน ศ 3.2 ม.2/2 ละครไทยและละครพื้นบ้าน เป็นการแสดงของไทยที่มีรูปแบบการแสดงแตกต่างกัน ละครไทยจะมีความงดงาม แสดงเรื่องราวที่เป็นวรรณกรรมที่งดงาม ส่วนละครพื้นบ้านเป็นการแสดงแบบชาวบ้าน เรื่องราวที่แสดงจะมาจากนิทานพื้นบ้านต่าง ๆ แต่ทั้งละครไทยและละครพื้นบ้าน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่สะท้อนเรื่องราวในชาติวิถีชีวิตของคนในสังคม และสอดแทรกข้อคิดให้กับผู้ชม ทำให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินและนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิต จึงเป็นสิ่งที่คนไทยควรให้ความร่วมมือใน

การอนุรักษ์ สืบทอดให้ละครไทย

และละครพื้นบ้านคงอยู่ต่อไป

3

7

ยุคสมัยของละคร ศ 3.2 ม.2/3 การละครไทยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีตและมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแสดงเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีและศิลปะต่าง ๆ มาใช้ในการแสดง ทำให้เกิดความทันสมัย สวยงาม สมจริง ทำให้ผู้ชมชื่นชอบ ประทับใจ และการละครไทยยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติ จึงทำให้ละครไทยมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองผู้ชม ปัจจุบันละครไทยจะสะท้อนเรื่องราวในสังคมมากขึ้น สอดแทรกข้อคิดต่าง ๆ ไว้ให้ผู้ชมนำไปปรับใช้ในชีวิตและได้รับความสนุกสนานไปพร้อมกัน

1

8

บูรณาการละคร ศ 3.1 ม.2/5 การบูรณาการละครกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ทำให้ละครมีความสวยงาม น่าสนใจ และสมบูรณ์ ผู้ชมเกิดความประทับใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ มากขึ้น

2

รวม

20

 

 

 

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน40h

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้าน นาฏศิลป์ไทย?

1. นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงที่มีความอ่อนช้อย งดงาม เป็นศิลปะที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย ซึ่งในการจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยจะต้องมีศิลปะด้านต่าง ๆ มาเกี่ยวข้องและมีหลักในการสร้างสรรค์การแสดงเพื่อให้การแสดงสวยงาม และประทับใจต่อผู้ชม 2. ในการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง ผู้วิเคราะห์และวิจารณ์จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแสดงจะทำให้วิเคราะห์และวิจารณ์ได้ถูกต้องและต้องไม่มีอคติต่อการแสดง ใช้ความคิด เหตุผลในการวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อให้การแสดงมีการพัฒนาต่อไป ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4

บทที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์?

การแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นเมืองและรำวงมาตรฐาน เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ สะท้อนถึงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของคนในชาติ เป็นมรดกของชาติที่ควรร่วมกันอนุรักษ์ และสืบทอดต่อไปยังเยาวชนรุ่นหลัง ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.2/4 ศ 2.2 ม.2/2

บทที่ 3 นาฏศิลป์พื้นเมือง?

วัฒนธรรมไทย 4 ภูมิภาค มีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประเพณี วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ทำให้การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น สร้างความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลายให้กับคนในท้องถิ่น เป็นมรดกท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป ตัวชี้วัด ศ 3.2 ม.2/1

บทที่ 4 บูรณาการนาฏศิลป์?

การนำนาฏศิลป์มาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จะทำให้การแสดงนาฏศิลป์มีความสวยงามสมบูรณ์ ผู้ชมและผู้แสดงได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในการเรียนนาฏศิลป์จะทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความคิดที่ดีสามารถเข้าใจนาฏศิลป์ได้มากขึ้น ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.2/5

บทที่ 5 หลักและวิธีการแสดงละคร?

1. การแสดงละครไทยให้มีความสวยงามได้นั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบของละคร และศิลปะแขนงต่าง ๆ มาใช้ในการแสดง จะทำให้การแสดงละครมีความสมบูรณ์ สวยงาม เป็นที่ชื่นชอบประทับใจต่อผู้ชม 2. การวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงละครผู้วิเคราะห์ วิจารณ์ต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับละครจะทำให้วิเคราะห์ และวิจารณ์ได้ถูกต้อง ทำให้ละครเกิดการพัฒนา และต้องไม่มีอคติใช้ถ้อยคำสุภาพ และใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4

บทที่ 6 ละครไทยและ ละครพื้นบ้าน?

ละครไทยและละครพื้นบ้าน เป็นการแสดงของไทยที่มีรูปแบบการแสดงแตกต่างกัน ละครไทยจะมีความงดงาม แสดงเรื่องราวที่เป็นวรรณกรรมที่งดงาม ส่วนละครพื้นบ้านเป็นการแสดงแบบชาวบ้าน เรื่องราวที่แสดงจะมาจากนิทานพื้นบ้านต่าง ๆ แต่ทั้งละครไทยและละครพื้นบ้าน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่สะท้อนเรื่องราวในชาติวิถีชีวิตของคนในสังคม และสอดแทรกข้อคิดให้กับผู้ชม ทำให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินและนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิต จึงเป็นสิ่งที่คนไทยควรให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ สืบทอดให้ละครไทยและละครพื้นบ้านคงอยู่ต่อไป ตัวชี้วัด ศ 3.2 ม.2/2

บทที่ 7 ยุคสมัยของละคร?

การละครไทยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีตและมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแสดงเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีและศิลปะต่าง ๆ มาใช้ในการแสดง ทำให้เกิดความทันสมัย สวยงาม สมจริง ทำให้ผู้ชมชื่นชอบ ประทับใจ และการละครไทยยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติ จึงทำให้ละครไทยมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองผู้ชม ปัจจุบันละครไทยจะสะท้อนเรื่องราวในสังคมมากขึ้น สอดแทรกข้อคิดต่าง ๆ ไว้ให้ผู้ชมนำไปปรับใช้ในชีวิตและได้รับความสนุกสนานไปพร้อมกัน ตัวชี้วัด ศ 3.2 ม.2/3

บทที่ 8 บูรณาการละคร?

การบูรณาการละครกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ทำให้ละครมีความสวยงาม น่าสนใจ และสมบูรณ์ ผู้ชมเกิดความประทับใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.2/5

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

98 ผู้เรียน

เรียน