บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้าน นาฏศิลป์ไทย?

1. นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงที่มีความอ่อนช้อย งดงาม เป็นศิลปะที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย ซึ่งในการจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยจะต้องมีศิลปะด้านต่าง ๆ มาเกี่ยวข้องและมีหลักในการสร้างสรรค์การแสดงเพื่อให้การแสดงสวยงาม และประทับใจต่อผู้ชม 2. ในการวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดง ผู้วิเคราะห์และวิจารณ์จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแสดงจะทำให้วิเคราะห์และวิจารณ์ได้ถูกต้องและต้องไม่มีอคติต่อการแสดง ใช้ความคิด เหตุผลในการวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อให้การแสดงมีการพัฒนาต่อไป ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4

บทที่ 2 การแสดงนาฏศิลป์?

การแสดงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นเมืองและรำวงมาตรฐาน เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ สะท้อนถึงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของคนในชาติ เป็นมรดกของชาติที่ควรร่วมกันอนุรักษ์ และสืบทอดต่อไปยังเยาวชนรุ่นหลัง ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.2/4 ศ 2.2 ม.2/2

บทที่ 3 นาฏศิลป์พื้นเมือง?

วัฒนธรรมไทย 4 ภูมิภาค มีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประเพณี วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ทำให้การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น สร้างความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลายให้กับคนในท้องถิ่น เป็นมรดกท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป ตัวชี้วัด ศ 3.2 ม.2/1

บทที่ 4 บูรณาการนาฏศิลป์?

การนำนาฏศิลป์มาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จะทำให้การแสดงนาฏศิลป์มีความสวยงามสมบูรณ์ ผู้ชมและผู้แสดงได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในการเรียนนาฏศิลป์จะทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความคิดที่ดีสามารถเข้าใจนาฏศิลป์ได้มากขึ้น ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.2/5

บทที่ 5 หลักและวิธีการแสดงละคร?

1. การแสดงละครไทยให้มีความสวยงามได้นั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบของละคร และศิลปะแขนงต่าง ๆ มาใช้ในการแสดง จะทำให้การแสดงละครมีความสมบูรณ์ สวยงาม เป็นที่ชื่นชอบประทับใจต่อผู้ชม 2. การวิเคราะห์ วิจารณ์การแสดงละครผู้วิเคราะห์ วิจารณ์ต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับละครจะทำให้วิเคราะห์ และวิจารณ์ได้ถูกต้อง ทำให้ละครเกิดการพัฒนา และต้องไม่มีอคติใช้ถ้อยคำสุภาพ และใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4

บทที่ 6 ละครไทยและ ละครพื้นบ้าน?

ละครไทยและละครพื้นบ้าน เป็นการแสดงของไทยที่มีรูปแบบการแสดงแตกต่างกัน ละครไทยจะมีความงดงาม แสดงเรื่องราวที่เป็นวรรณกรรมที่งดงาม ส่วนละครพื้นบ้านเป็นการแสดงแบบชาวบ้าน เรื่องราวที่แสดงจะมาจากนิทานพื้นบ้านต่าง ๆ แต่ทั้งละครไทยและละครพื้นบ้าน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่สะท้อนเรื่องราวในชาติวิถีชีวิตของคนในสังคม และสอดแทรกข้อคิดให้กับผู้ชม ทำให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินและนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิต จึงเป็นสิ่งที่คนไทยควรให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ สืบทอดให้ละครไทยและละครพื้นบ้านคงอยู่ต่อไป ตัวชี้วัด ศ 3.2 ม.2/2

บทที่ 7 ยุคสมัยของละคร?

การละครไทยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีตและมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการแสดงเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีและศิลปะต่าง ๆ มาใช้ในการแสดง ทำให้เกิดความทันสมัย สวยงาม สมจริง ทำให้ผู้ชมชื่นชอบ ประทับใจ และการละครไทยยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติ จึงทำให้ละครไทยมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองผู้ชม ปัจจุบันละครไทยจะสะท้อนเรื่องราวในสังคมมากขึ้น สอดแทรกข้อคิดต่าง ๆ ไว้ให้ผู้ชมนำไปปรับใช้ในชีวิตและได้รับความสนุกสนานไปพร้อมกัน ตัวชี้วัด ศ 3.2 ม.2/3

บทที่ 8 บูรณาการละคร?

การบูรณาการละครกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ทำให้ละครมีความสวยงาม น่าสนใจ และสมบูรณ์ ผู้ชมเกิดความประทับใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ตัวชี้วัด ศ 3.1 ม.2/5
เรื่องที่ 1 การบูรณาการละครกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ