0(0)

ประวัติวรรณคดี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

ประวัติวรรณคดี 1                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                     เวลา 20 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต

 

ศึกษา ค้นคว้า สรุปเนื้อหา ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ลักษณะ และภูมิหลังของวรรณคดีสมัยสุโขทัย วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง และวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย คุณค่าของวรรณคดี กวีและผลงานในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย

โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะวรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา และเกิดความซาบซึ้ง ตระหนักรักความเป็นไทย รู้คุณค่า มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาในภาษาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ ตลอดจนพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะ ภูมิหลัง รูปแบบของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา

2. วิเคราะห์ จำแนก และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของวรรณคดีสมัยสุโขทัยและอยุธยา

3. วิเคราะห์เชื่อมโยงวรรณคดีกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในอดีต

4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา

 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

20h

การศึกษาวรรณคดี?

๑. ความหมายและความสำคัญของวรรณคดี ๒. ประเภทของวรรณคดี ๓. แนวทางการศึกษาวรรณคดี
การมอบหมายงาน

หน่วยที่ ๒ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น

หน่วยที่ ๓ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง

หน่วยที่ ๑ วรรณคดีสมัยสุโขทัย

หน่วยที่ ๔ วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

221 ผู้เรียน

เรียน