0(0)

ประวัติศาสตร์สากล1 (ส30103) ระดับชั้น 5/3

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     รายวิชาพื้นฐาน

รหัส ส30103 วิชา ประวัติศาสตร์สากล 1                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาค   (1 ชั่วโมง/สัปดาห์)              จำนวน 0.5  หน่วยกิต

 

ศึกษา  วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมัน การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการ

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล

มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน  (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Communication ) การบริการสังคมและสาธารณะ (Pubic Service ) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ส 4.1 ม.4-6/1,  ม.4- 6/2

ส 4.2 ม.4- 6/1

 

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เวลาและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล?

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์สากล ทำให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ
1. กาลเวลา
ยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์

หน่วยที่ 2 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล?

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ ย่อมทำให้ผลการศึกษานั้นมีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

หน่วยที่ 3 อารยธรรมของโลก ยุคโบราณ?

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีก โรมัน และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อกัน และมีผลต่อ การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของโลก

หน่วยที่ 4 เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผล ต่อโลกปัจจุบัน?

เหตุการณ์สำคัญในโลกตะวันตกและตะวันออก การขยายและการล่าอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชียส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้าสู่โลกสมัยปัจจุบัน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

26 รายวิชา

119 ผู้เรียน

เรียน