0(0)

ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หลักสูตรรายวิชา

              คำอธิบายรายวิชา

             รายวิชา ประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                 ศึกษาวิเคราะห์การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย  ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรธนบุรีในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา อิทธิพลของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีที่มีต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์ และกระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชียจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรัก  ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัด

4.1     ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3

4.2     ม.2/1   ม.2/2

ส 4.3     ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3

รวม  8  ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

32 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1
เรื่องที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 3 การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
เรื่องที่ 4 การตีความหลักฐาน
เรื่องที่ 5 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา?

พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยามีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของสมัยอยุธยายังมีอิทธิพลต่อการพัฒนา ชาติไทยในยุคต่อมา

หน่วยที่ 3 พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี?

พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของสมัยธนบุรียังมีอิทธิพลต่อการพัฒนา ชาติไทยในยุคต่อมา

หน่วยที่ 4 ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย?

ประวัติและผลงานของพระมหากษัตริย์ ขุนนาง ในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง ในด้านต่างๆ ด้วยความเสียสละ กล้าหาญ อดทน และความเข้มแข็ง เป็นแบบอย่าง ให้อนุชนรุ่นหลังได้นำไปประพฤติปฏิบัติตาม

หน่วยที่ 5 ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปเอเชีย?

ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่หลากหลายของทวีปเอเชีย มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย

หน่วยที่ 6 แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย?

แหล่งอารยธรรมตะวันออกและมรดกโลกของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ล้วนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีต ซึ่งมีอิทธิพลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา
0 (0 การให้คะแนน)

19 รายวิชา

503 ผู้เรียน

เรียน