0(0)

ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น 3/7

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                                                              เวลา 20 ชั่วโมง/ปี

 

ศึกษา วิเคราะห์ เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์                     ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ตนสนใจ พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ บทบาทของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีในการสร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงของชาติ พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามช่วงสมัยต่างๆ เหตุการณ์สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีผลต่อการพัฒนาชาติไทย โดยวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย และผลของเหตุการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสังเขป    ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายาม ในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่นของตนเอง และประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดจนพัฒนาการในภูมิภาคต่างๆ ของโลก เกิดความรักความภาคภูมิใจ     ในความเป็นไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย       ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 

ตัวชี้วัด

4.1     ม.3/1   ม.3/2

4.2     ม.3/1   ม.3/2

4.3     ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4

รวม  8  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์?

1. พัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ของ ทวีปยุโรป 2. การสร้างสรรค์ ผลงานด้านต่างๆ ของทวีปยุโรป 3. อิทธิพลของ ทวีปยุโรปที่มีต่อ สังคมโลก 4. พัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ของ ทวีปอเมริกาเหนือ 5. พัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ของ ทวีปอเมริกาใต้ 6. พัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ของ ทวีปแอฟริกา 7. พัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ของ ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 8. ตามรอยอารยธรรม ตะวันตกรอบโลก
1. พัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ของ ทวีปยุโรป
2. พัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ของ ทวีปยุโรป
3. อิทธิพลของทวีปยุโรปที่มีต่อสังคมโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความขัดแย้งและความร่วมมือ ของโลกใน คริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน?

1. สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลก ครั้งที่ 2 2. ผลกระทบของ สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลก ครั้งที่ 2 3. สาเหตุการเกิด สงครามเย็น 4. ผลกระทบของ สงครามเย็น 5. องค์การความ ร่วมมือระหว่าง ประเทศ 6. บทบาทสำคัญของ องค์การความ ร่วมมือระหว่าง ประเทศ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

26 รายวิชา

119 ผู้เรียน

เรียน