5.00(2)

พระพุทธศาสนา ม.1/1

สารบัญรายวิชา

35 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

การทำสังคายนา
PPT หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1 การสังคายนา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าสู่ประเทศไทย9:03
ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ต่อสังคมไทย1:32
พระพุทธศาสนา กับการพัฒนาตนและครอบครัว
วิเคราะห์พุทธประวัติ
แแบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
สื่อ PPT หน่วย 1_ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ใบงานที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชน ตัวอย่าง และชาดก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

268 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 2 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เรียน