5.00(1)

พระพุทธศาสนา ม.1/2

สารบัญรายวิชา

35 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

การทำสังคายนา
PPT หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1 การสังคายนา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าสู่ประเทศไทย9:03
ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ต่อสังคมไทย1:32
พระพุทธศาสนา กับการพัฒนาตนและครอบครัว
วิเคราะห์พุทธประวัติ
แแบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
สื่อ PPT หน่วย 1_ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ใบงานที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชน ตัวอย่าง และชาดก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

268 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ครูขาถ้าสอบไม่ผ่านมีสอบแก้ไหมคะไม่ผ่านทั้ง3ครั้งเลยค่ะครั้งแรกได้5/ครั้ง2ได้6/ครั้ง3ได้4ช่วยบอกทีค่ะ)

เรียน