0(0)

พระพุทธศาสนา ม. 3/1

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชาพระพุทธศาสนา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รหัสวิชา  ส23103 พระพุทธศาสนา                            จำนวน  20  ชั่วโมง

         จำนวน 0.5 หน่วยกิต                                                                                   เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนา9:29
ความสำคัญของพระพุทธศาสนา9:36
สื่อ วีดีโอ เพิ่มเติม ทิศ 6-16:53
สื่อ วีดีโอ เพิ่มเติม ทิศ 6-29:55
แบบทดสอบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก

แบบทดสอบกลางภาค 1/2564

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

615 ผู้เรียน

เรียน