หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบกลางภาค 1/2564

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธสุภาษิต และพระไตรปิฏก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ