0(0)

พระพุทธศาสนา 4 ส22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

อธิบายโครงสร้าง และสาระสังเขปของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถืออธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือสวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดำรงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล ต่าง ๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กำหนดวิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี และปฏิบัติตนได้ถูกต้องอธิบายความแตกต่างของศาสนพิธีพิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการเรียนรู้ มีทักษะในการแก้ปัญหาทักษะ ด้านความร่วมมือทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม มีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้(การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง)คุณลักษณะด้านศีลธรรม(สำนึกพลเมือง)คุณลักษณะด้านการเรียนรู้(การชี้นำตนเอง)คุณลักษณะด้านการทำงาน(การปรับตัว) คุณลักษณะด้านศีลธรรม(ความเคารพผู้อื่น)

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

หน้าที่ชาวพุทธ

powerpoint หน้าที่ชาวพุทธ
powerpoint ศาสนพิธี

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

การบริหารจิตและเจริญปัญญา

การปฏิบัติตนตามหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับผู้สอน

4.89 (9 การให้คะแนน)

31 รายวิชา

665 ผู้เรียน

เรียน