หน่วยที่ 1 หน้าที่และมารยาท ชาวพุทธ?

ตัวชี้วัด ส 1.2 ม.4-6/1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง

หน่วยที่ 2 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี?

ส 1.1 ม.4-6/20 สวดมนต์แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ส 1.2 ม.4-6/2 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ม.4-6/4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลที่สำคัญของศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

หน่วยที่ 3 การบริหารจิตและ เจริญปัญญา?

ส 1.1 ม.4-6/19 เห็นคุณค่าและเชื่อมั่น พัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ม.4-6/20 สวดมนต์แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน หรือตามแนวทาง ของศาสนาที่ตนนับถือ

หน่วยที่ 4 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข?

ส1.1 ม.4-6/22 เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ส1.2 ม.4-6/5 สัมมนาและเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือส่งผลถึงการพัฒนาคน พัฒนา ชาติและโลก ส 1.1 ม.4-6/21 วิเคราะห์หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆและชักชวน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสำคัญของการทำความดีต่อกัน
การเจริญปัญญาตามหลักโยนิโสมนสิการ