0(0)

พระพุทธศาสนา 5/5 เทอม 2

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ พระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสตร์แห่งการเรียนรู้ การฝึกตนไม่ให้ประมาท มุ่งประโยชน์และสันติภาพบุคคล สังคม และโลก วิเคราะห์พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนอย่างสูงสุด การดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของ พระสาวก ชาวพุทธตัวอย่าง วิเคราะห์หลักธรรม ในกรอบอริยสัจ4 หรือคำสอนที่ตนนับถือ วิเคราะห์หลักธรรม และความสำคัญของการทำสังคายนาพระไตรปิฏก

            โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการเผชิญปัญหาสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการศึกษา
แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่างและชาดก

หน่วยที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธสาสนา

หน่วยที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาและพระไตรปิฎก

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

25 รายวิชา

355 ผู้เรียน

เรียน