0(0)

พระพุทธศาสนา 5/8

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัวและสังคม ปฏิบัติตนตามศาสนพิธีพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา (พิธีบรรพชาอุปสมบท บุญพิธี ทานพิธี กุศลพิธี)สวดมนต์แปลและแผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาภาวนาตามหลักสติปัฎฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ วิธีคิดแบบวิภัชชวาท การสัมมนาและเสนอแนวทางในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือ อันส่งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

            โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการเผชิญปัญหาสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

หน่วยที่ 1 หน้าที่และมารยาท ชาวพุทธ?

ตัวชี้วัด ส 1.2 ม.4-6/1 ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้าง
แบบทดสอบท้ายหน่วยหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ

หน่วยที่ 2 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี?

ส 1.1 ม.4-6/20 สวดมนต์แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ส 1.2 ม.4-6/2 ปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี พธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ม.4-6/4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลที่สำคัญของศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

หน่วยที่ 3 การบริหารจิตและ เจริญปัญญา?

ส 1.1 ม.4-6/19 เห็นคุณค่าและเชื่อมั่น พัฒนาชีวิตด้วยการพัฒนาจิตและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ม.4-6/20 สวดมนต์แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฎฐาน หรือตามแนวทาง ของศาสนาที่ตนนับถือ

หน่วยที่ 4 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข?

ส1.1 ม.4-6/22 เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ส1.2 ม.4-6/5 สัมมนาและเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือส่งผลถึงการพัฒนาคน พัฒนา ชาติและโลก ส 1.1 ม.4-6/21 วิเคราะห์หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนาอื่นๆและชักชวน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลอื่นเห็นความสำคัญของการทำความดีต่อกัน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

352 ผู้เรียน

เรียน