0(0)

พระพุทธศาสนา 6 ส23104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อม ตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้ วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนศาสนาอื่น หน้าที่ชาวพุทธ และการเข้าร่วมศาสนาพิธี  และพิธีกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของศาสนิกชนที่ดี เกี่ยวกับศาสนพิธี เรื่องพิธีทำบุญงานมงคล  งานอวมงคล  การนิมนต์พระภิกษุ  การเตรียมพระพุทธรูปและเครื่องบูชาการวงด้ายสายสิญจน์  การปูลาดอาสนะ  การเตรียม เครื่องรับรอง  การจุดธูปเทียน  ข้อปฏิบัติในการเลี้ยงพระ  การถวายข้าวพระพุทธ  การถวายไทยธรรม  การกรวดน้ำ มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุในงานศาสนพิธีที่บ้าน การจัดเตรียมอาสนะ  การสนทนา  การแต่งกาย  มรรยาทการพูด  การใช้คำพูดกับพระภิกษุตามฐานะ และการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ในท้องถิ่นต่าง ๆ  สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา  เรื่องพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธปณิธาน  4  ในมหาปรินิพพานสูตร  การศึกษาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของพระพุทธศาสนา  นำไปปฏิบัติและเผยแผ่ตามโอกาสการศึกษา การรวมตัวขององค์กรชาวพุทธ  การเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศเบื้องขวาในทิศ 6 การเข้าค่ายพุทธบุตร  การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม และการอภิปราย  เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย และรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม และสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและสังคมโดยส่วนรวม เกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน  (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Communication )การบริการสังคมและ สาธารณะ (Pubic Service ) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญรายวิชา

หน้าที่ชาวพุทธ

powerpoint หน้าที่ชาวพุทธ(หน้าที่ของพระภิกษุ)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

การบริหารจิตและการเจริญปัญญา

พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา

ศาสนากับการอยู่ร่วมกันในประเทศไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

4.89 (9 การให้คะแนน)

31 รายวิชา

665 ผู้เรียน

เรียน