5.00(1)

พระพุทธศาสนา3 ส22103 ม.2/3

หลักสูตรรายวิชา

                                             คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาพระพุทธศาสนา3  รหัสวิชา  ส22103   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2            จำนวน  20  ชั่วโมงจำนวน 0.5 หน่วยกิต                                                            เวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห์            

ศึกษาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  และการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้าน  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรม  เอกลักษณ์และมรดกของชาติ  ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม  สรุปวิเคราะห์พุทธประวัติ  เรื่องการผจญมาร  การตรัสรู้  การสั่งสอน  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  พระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ  นางขุชชุตตรา  พระเจ้าพิมพิสาร  ชาดก  มัตตวินทุกชาดก  ราโชวาทชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  พระมหาธรรมราชาลิไท  สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  โครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎก หรือ คัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ  คุณธรรม และข้อธรรมสำคัญ เรื่อง  อริยสัจ 4  พุทธศาสนสุภาษิต

โดยการศึกษาตามกระบวนการวิเคราะห์สร้างความคิดรวบยอด ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัย  รักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม

 1.1 ม.2/1 , ม.2/2 ,ม.2/3 ,ม.2/4 ,ม.2/5 ,ม.2/6 ,ม.2/7 , ม.2/8

รวม 8 ตัวชี้วัด

 

 

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน30h

เกี่ยวกับผู้สอน

4.89 (9 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

415 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน
เรียน