0(0)

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 ว30205 ม.6/4

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ว. 30205 รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ 5                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                                    เวลา 60 ชั่วโมง
 จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก โมเมนต์ของแรงคู่ควบกระทำกับขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านเมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ อีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ ไฟฟ้ากระแสสลับ ความร้อน
แก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ของแข็ง สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง ความตึงผิว ความหนืดของของเหลว ความดันในของไหล แรงพยุง ของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลี รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ให้ผู้เรียนได้มีการสืบค้นข้อมูล  การสืบเสาะความรู้ สำรวจตรวจสอบ ทดลอง  อภิปราย  อธิบาย  สรุปและ แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กำหนด โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งทีเรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้ 

 1. สังเกตและอธิบายเส้นสนามแม่เหล็ก อธิบายและคำนวณฟลักซ์แม่เหล็กในบริเวณที่กำหนด รวมทั้งสังเกต และอธิบายสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเส้นตรงและโซเลนอยด์
 2. อธิบาย และคำนวณแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
  แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก รัศมีความโค้งของ
  การเคลื่อนที่เมื่อประจุเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก รวมทั้งอธิบายแรงระหว่างเส้นลวดตัวนำคู่ขนานที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
 3. อธิบายหลักการทำงานของแกลแวนอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งคำนวณปริมาณ
  ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. สังเกต และอธิบายการเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนำความรู้เรื่องอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำไปอธิบายการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
 5. อธิบายและคำนวณความต่างศักย์อาร์เอ็มเอส และกระแสไฟฟ้าอาร์เอ็มเอส
 6. อธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การแปลงอีเอ็มเอฟของหม้อแปลง และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. อธิบายและคำนวณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ
  และความร้อนที่เกิดจากการถ่ายโอนตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
 8. อธิบายกฎของแก๊สอุดมคติและคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 9. อธิบายแบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และอัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลของแก๊ส รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 10. อธิบายและคำนวณงานที่ทำโดยแก๊สในภาชนะปิดโดยความดันคงตัว และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความร้อน พลังงานภายในระบบ และงาน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

และนำความรู้เรื่องพลังงานภายในระบบไปอธิบายหลักการทำงานของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

 1. อธิบายสภาพยืดหยุ่นและลักษณะการยืดและหดตัวของวัสดุที่เป็นแท่งเมื่อถูกกระทำด้วยแรงค่าต่าง ๆ รวมทั้งทดลอง อธิบายและคำนวณความเค้นตามยาว ความเครียดตามยาว และมอดุลัสของยัง และนำความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. อธิบายและคำนวณความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ และความดันบรรยากาศ รวมทั้งอธิบายหลักการทำงานของแมนอมิเตอร์ บารอมิเตอร์ และเครื่องอัดไฮดรอลิก
 3. ทดลอง อธิบายและคำนวณขนาดแรงพยุงจากของไหล
 4. ทดลอง อธิบายและคำนวณความตึงผิวของของเหลว รวมทั้งสังเกตและอธิบายแรงหนืดของของเหลว
 5. อธิบายสมบัติของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี รวมทั้งคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้เกี่ยวกับสมการความต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลีไปอธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ

รวม 15 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน

1. แม่เหล็กไฟฟ้า?

1. สนามแม่เหล็ก 2. แรงแม่เหล็กกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า 3. แรงแม่เหล็กกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 4. แรงระหว่างลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า 5. โมเมนต์ของแรงคู่ควบกระทำต่อขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน เมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็ก 6. กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ 7. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 8. การประยุกต์ใช้หลักการอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ 9. ไฟฟ้ากระแสสลับ
1. สนามแม่เหล็ก4:06
แบบฝึกหัดเรื่องสนามแม่เหล็ก
แบบทดสอบเรื่องสนามแม่เหล็ก
2. แรงแม่เหล็กกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า
3. แรงแม่เหล็กกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน
4.แรงระหว่างลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า
5. โมเมนต์ของแรงคู่ควบกระทำต่อขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน เมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็ก
6.กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์
7. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
8. การประยุกต์ใช้หลักการอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ

2.ความร้อนและแก๊ส?

1. ความร้อน 2. อุดมคติ 3.ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 4. กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

3. ของแข็งและของไหล?

1. ของแข็งและสภาพยืดหยุ่นของของแข็ง 2. ตึงผิวของของเหลว 3. ความหนืดของของเหลว 4. ความดันในของไหลและอุปกรณ์ที่ใช้วัดความดัน 5. แรงพยุงจากของไหล 6. พลศาสตร์ของของไหล

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

105 ผู้เรียน

เรียน