0(0)

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 6 รหัสวิชา ว30206 ห้อง ม.6/1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม6                           รหัสวิชา   ว30206                                   2.0  หน่วยกิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                   เวลาเรียน 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน

 

ศึกษาการเกิดแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โพลาไรเซซันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค เสถียรภาพของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้ที่

 1. 1. อธิบายการเกิดและลักษณะเฉพาะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงโพลาไรส์ แสงโพลาไรส์เชิงเส้น และแผ่นโพลารอยด์ รวมทั้งอธิบายการนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้และหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 2. 2. สืบค้นและอธิบายการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งผ่านสารสนเทศ และเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยสัญญาณเอนะล็อกกับสัญญาณดิจิทัล
 3. อธิบายสมมติฐานของพลังค์ ทฤษฎีอะตอมของโบว์ และการเกิดเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโรเจน รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกและคำนวณพลังงานโฟตอน พลังงานจลน์ของโฟโตอิเล็กตรอนและฟังก์ชันงานของโลหะ
 5. อธิบายทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค รวมทั้งอธิบายและคำนวณความยาวคลื่นเดอบรอยล์
 6. อธิบายกัมมันตภาพรังสีและความแตกต่างของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา
 7. 7. อธิบายและคำนวณกัมมันตภาพของนิวเคลียสกัมมันตรังสี รวมทั้งทดลอง อธิบาย และคำนวณจำนวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีที่เหลือจากการสลายและครึ่งชีวิต
 8. 8. อธิบายแรงนิวเคลียร์ เสถียรภาพของนิวเคลียส และพลังงานยึดเหนี่ยว รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ
  ที่เกี่ยวข้อง
 9. 9. อธิบายปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน และฟิวชัน รวมทั้งคำนวณพลังงานนิวเคลียร์
 10. 10. อธิบายประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งอันตรายและการป้องกันรังสีในด้านต่างๆ
 11. 11. อธิบายการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค แบบจำลองมาตรฐาน และการใช้ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคในด้านต่างๆ

 

รวมทั้งหมด   11  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

บทที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

1. การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า00:00:00
การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2. สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า00:00:00
ใบงาน 18.2 สเปกตรัมของคลื่่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3.โพลาไรเซซันขของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า00:00:00
ใบงานคำถามท้ายกิจกรรม 18.1 ความสว่างของแสงเมื่อผ่านแผ่นโพลารอยด์
4. การประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า00:00:00
ใบงาน เรื่อง เครื่องฉายรังสีเอกซ์ เครื่องถ่ายภาพเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องควบคุมระยะไกล
5. การสื่อสารโดยอาศัยลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า00:00:00
คำถามตรวจสอบความเข้าใจ 18.5 การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
แบบทดสอบท้ายบทเรียน

บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม

บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

109 ผู้เรียน

เรียน