0(0)

ฟิสิกส์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรรายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชาฟิสิกส์ 1

 

รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ 1   เวลารวม  80  ชั่วโมง   จำนวน  2.0 หน่วยกิต

 

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับปริมาณทางกายภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยปริมาณ สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การบอกตำแหน่ง การกระจัด การหาเวกเตอร์ลัพธ์โดยการเขียนรูปและการคำนวณ ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร่ง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ          ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนวตรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุ

แรงเสียดทาน ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในสองมิติ ได้แก่ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

การเคลื่อนที่แนววงกลม และการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล     และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

สารบัญรายวิชา

60h

บทที่ 1 เรื่อง บทนำ?

ผลการเรียนรู้ : วิชาฟิสิกส์ 1 ว 30201 1. สืบค้นข้อมูล และอธิบายความหมายของ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ 2. ยกตัวอย่างปริมาณทางฟิสิกส์ หน่วยมาตรฐานนานาชาติ ระบุหน่วยฐานและหน่วย อนุพันธ์ของระบบเอสไอ พร้อมทั้งอธิบายความหมายของตัวนำหน้าหน่วยเพื่อทำให้เป็นหน่วยที่โตขึ้น หรือเล็กลง 3. ตระหนักถึงธรรมชาติของการวัดในการทดลองที่มีความคลาดเคลื่อนที่เป็นไปได้มากบ้าง น้อยบ้าง ขึ้นกับเครื่องมือที่ใช้วัด วิธีการวัด และความตั้งใจและฝีมือของผู้วัดและประมาณค่าความคลาดเคลื่อนที่อาจเป็นไปได้อย่างเหมาะสมเมื่อทำการวัด 4. อธิบายความหมายของเลขนัยสำคัญได้และสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมและทำการทดลอง ง่ายๆ โดยแสดงข้อมูลที่ระทัดรัด ชัดเจน และแสดงการวิเคราะห์ด้วยคณิตศาสตร์ รวมถึงการใช้กราฟเส้นตรง เพื่อประกอบการสรุปผลได้อย่างรัดกุม 5. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการบอกตำแหน่งของวัตถุในแนวตรง ระยะทางและการกระจัด และอธิบายการหาเวกเตอร์ลัพธ์ในหนึ่งมิติ 6. สืบค้นข้อมูล อธิบายการหาอัตราเร็ว ความเร็ว ความเร็วสัมพัทธ์ของวัตถุและทดลองเพื่อหา อัตราเร็วของวัตถุโดยใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 7. สืบค้นข้อมูล อธิบายการหาความเร่งของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงตัวและทดลองเพื่อหาความเร่งของวัตถุที่ตกแบบเสรีและเขียนกราฟของความเร็วกับเวลาของวัตถุ 8. สืบค้นข้อมูล อธิบายการเคลื่อนที่ในสองมิติ สามมิติ เวกเตอร์ตำแหน่งและความเร็วในสอง มิติ ความเร่งในสองมิติ ความเร็วสัมพัทธ์ และกรอบอ้างอิงเฉื่อย 9. สำรวจตรวจสอบและจัดกิจกรรมเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทำต่อวัตถุกับ สภาพการเคลื่อนของวัตถุนั้น 10. ทำกิจกรรมแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานน้อยและสามารถสรุปกฎ การเคลื่อนที่ข้อที่ ๑ ของนิวตันได้ 11. ทำการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่งของวัตถุเมื่อมวลของวัตถุมีค่า คงตัวและระหว่างมวลกับความเร่งเมื่อแรงที่กระทำกับวัตถุมีค่าคงตัวและสรุปกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ ๒ ของนิวตัน 12. ทำกิจกรรมและสรุปกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน 13. วิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุและน้ำหนักของวัตถุนั้น 14. นำกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไปประยุกต์ใช้ 15. อธิบายความหมายของสภาพสมดุลต่อการเลื่อนที่และคำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 16. อธิบายโมเมนต์ของแรง สภาพสมดุลต่อการหมุนและคำนวณหาปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2 การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ

บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

50 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4