0(0)

ภาษาจีนเพิ่มเติม จ32203 ม.5/8

หลักสูตรรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
3. ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน

สมรรณนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสียงอักษรภาษาจีน
2. อ่านคำและประโยคตามหลักการออกเสียงภาษาจีน
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน
4. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียนภาษาจีน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนทศพัฒนาทักษะภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดู และออกเสียงอักษรภาษาจีน การอ่านคำและประโยค การใช้คำศัพท์ สำนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน การเขียนอักษรจีน และการใช้เทคนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีน
ในชีวิตประจำวัน

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

第一课 拼音

拼音

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (2 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

180 ผู้เรียน

เรียน