0(0)

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จ21201 ม.1/3

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้น ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบายที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงกลุ่มคำ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง เขียนบทสนทนาหรือคำอธิบายสั้นๆ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ฟังหรืออ่าน จับใจความสำคัญจากความเรียงที่ฟังหรืออ่าน สนทนาโต้ตอบและเขียนอธิบายเกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัว พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามวัฒนธรรมจีน รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลสำคัญในวัฒนธรรมจีน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาตามความสนใจ อธิบายความแตกต่างของลำดับคำและโครงสร้างของประโยคระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทย รู้จักความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ใช้ภาษาจีนสื่อสารตามสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

第一课 拼音?

拼音 Pinyin พินอิน คือ ชุดอักษรที่ใช้ในการสะกดเสียงตัวหนังสือจีนหรือเรียกว่า “สัทอักษร” องค์ประกอบของสัทอักษรพินอินมี 3 องค์ประกอบได้แก่ พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์
拼音1:32

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (2 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

180 ผู้เรียน

เรียน