0(0)

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จ23201 ม.3/4

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบายที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงกลุ่มคำ และประโยคได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง เขียนและอ่านบทสนทนาหรือคำอธิบายสั้นๆ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ฟังหรืออ่าน จับใจความสำคัญจากความเรียงที่ฟังหรืออ่าน สนทนาโต้ตอบและเขียนอธิบายเกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัว พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามวัฒนธรรมจีน รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลสำคัญในวัฒนธรรมจีน เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาตามความสนใจ อธิบายความแตกต่างของลำดับคำและโครงสร้างของประโยคระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทย รู้จักความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ใช้ภาษาจีนสื่อสารตามสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

第一课 拼音

声母

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (2 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

180 ผู้เรียน

เรียน