0(0)

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 จ22202 ม.2/6

  • ลงทะเบียนแล้ว 0
  • อัปเดตล่าสุด ธันวาคม 9, 2021

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาทักษะการระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่านตอบคำถาม จากการฟังและอ่านบทสนทนา หรือตอบคำถามจากการดูภาพประกอบ พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล พูดหรือเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธในชีวิตประจำวัน พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และสิ่งใกล้ตัว พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ หรือเรื่องใกล้ตัว บอกข้อมูล และความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง ชีวิตความเป็นอยู่ของจีน บอกความเหมือน หรือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของภาษาจีนและภาษาไทย

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

现在几点

现在几点

เกี่ยวกับผู้สอน

0.00 (1 การให้คะแนน)

33 รายวิชา

176 ผู้เรียน

เรียน