0(0)

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน จ.31203

หลักสูตรรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2.สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
3.ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

สมรรถนะรายวิชา

1.ฟังและออกเสียงอักษรภาษาจีน
2.อ่านคำและประโยคตามหลักการออกเสียงภาษาจีน
3.สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน
4.เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียนภาษาจีน
5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง-ดู พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟัง-พูดและออก เสียงอักษรภาษาจีน การอ่านคำและประโยค การใช้คำศัพท์ สำนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน การเขียนอักษรจีน และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาในชีวิตประจำวัน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านต่างๆ
  • 2.สามารถออกเสียงวรรณยุกต์ พยัญชนะและเสียงสระในภาษาจีนได้

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

第一课 中国概况?

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่และประชากรมากติดอันดับโลก เสียงและประโยคในภาษาจีนมีลักษณะคล้ายกันกับภาษาไทย การศึกษาภาษาจีนให้สัมฤทธิผล จำเป็นต้องฝึกฝนและเข้าใจถึงเรื่องเสียง ได้แก่ เสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์ และการวางประโยคในภาษาจีน

เกี่ยวกับผู้สอน

2.50 (2 การให้คะแนน)

16 รายวิชา

180 ผู้เรียน

เรียน