0(0)

ภาษาญีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 6 M3/3

  • ระยะเวลา 20h
  • ลงทะเบียนแล้ว 0
  • อัปเดตล่าสุด ธันวาคม 9, 2021

หลักสูตรรายวิชา

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ อ่านและเขียนตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความที่ยาวขึ้น บทสนทนา โดยใช้ภาษานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ จากการใช้คำศัพท์ สำนวนต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยสื่อสารผ่านทางน้ำเสียง กิริยา ท่าทาง ได้เหมาะสมกับระดับของบุคคล ตามโอกาส เวลาและสถานที่ ตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองในห้องเรียนหรือในสถานศึกษา ค้นคว้า สืบค้นบันทึกข้อมูล จากแหล่งการเรียนรู้ บอกความเหมือนและความแตกต่างวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามโอกาสที่เหมาะสม

โดยใช้กระบวนการสื่อสารทางภาษา และฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียง การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปราย การสนทนา การเข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น ทำให้เกิดความใฝ่เรียนรู้จนเกิดความชำนาญในการสื่อสารได้

เห็นคุณค่า เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละภาษาและสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในชีวิตประจำวันได้ ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation)การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

34 รายวิชา

153 ผู้เรียน

เรียน