0(0)

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3🎌6/7

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชา เพิ่มเติม   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ภาคเรียนที่1 เวลารวม40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต

 

ศึกษาและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ตัวอักษร  คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความบทอ่านสั้น ๆ คำสั่ง   คำขอร้อง คำแนะนำ รวมทั้งเข้าใจภาษาท่าทาง ความรู้สึกของผู้พูด พูดและเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ และใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสม  เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างสนุกสนาน เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาญี่ปุ่น  ใช้ภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการคิด และการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมในการเรียนภาษา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  รักการอ่าน มีสุนทรียภาพทางภาษา สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ผลการเรียนรู้

1.อ่านเขียนตัวอักษรひらがなได้

2.พูดและเขียนแนะนำตัวเองได้

3.นักเรียนสามารถเข้าใจบทสนทนาสั้นๆ ได้

4.นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำศัพท์ได้

5.นักเรียนสามารถพูดทักทาย กับบุคคลอื่นได้

6.สามารถแปลความหมายและสามารถบอกตำแหน่งของสิ่งของได้

7..อ่าน พูดและใช้ประโยคสนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้

8.นักเรียนสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น

 

 

 

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

1課もじตัวอักษร?

นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวอักษรひらがなได้
ชื่อเรื่อง
แบบทดสอบเก็บคะแนน

2課がっこうあんない พาชมโรงเรียน?

นักเรียนสามารถแนะนำสถานที่ในโรงเรียนของตนเองได้

3課きょうしつのことば

4課N がいます。   N があります。   

5課สถานที่ にN がいます。  สถานที่ にN があります。

6課ところสถานที่

7課สถานที่ にN もありますか。。

8課 いいえ、Nはありません。

9課 สถานที่ にN がありますか

10課 N とNがあります。

11課Nはどこですか。

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

176 ผู้เรียน

เรียน