0(0)

ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม 1

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ อ่านและเขียนตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความสั้นๆ บทสนทนา เนื้อหาง่าย ๆ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและแนะนำผู้อื่น สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และสำนวนง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและเหตุการณ์ต่างๆ ใกล้ตัว จากการใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางได้เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทางน้ำเสียงของผู้พูดและผู้ฟังพร้อมสื่อความหมายได้ตรงกัน

โดยใช้กระบวนการสื่อสารทางภาษา และฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียง การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปราย การสนทนา การเข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น ทำให้เกิดความใฝ่เรียนรู้จนเกิดความชำนาญในการสื่อสารได้

เห็นคุณค่า เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละภาษาและสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในชีวิต ประจำวันได้ ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation)การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภา(Effective Communication) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

  1. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง คำแนะนำ และประโยคง่ายๆ ในสถานการณ์ใกล้ตัว
  2. อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทอ่านสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
  3. เขียนพยัญชนะ คำศัพท์ กลุ่มคำและประโยคง่ายๆ ได้
  4. ใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง คนอื่น และสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันโดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะ
  5. เข้าใจรูปแบบ พฤติกรรมใช้ถ้อยคำ สำนวนง่ายๆ ในการติดต่อสื่อสารความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
  6. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
  7. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขโดยรู้จักควบคุมตนเองและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเหมาะสมและเจรจาโน้นน้าวต่อรองอย่างมีเหตุผล
  8. ใช้ภาษาญี่ปุ่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติในการสังสรรค์ความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์และการแข่งขันในสังคมโลก

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

146 ผู้เรียน

เรียน