0(0)

ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม3

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ อ่านและเขียนตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความที่ยาวขึ้น บทสนทนา โดยใช้ภาษานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ จากการใช้คำศัพท์ สำนวนต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยสื่อสารผ่านทางน้ำเสียง กิริยา ท่าทาง ได้เหมาะสมกับระดับของบุคคล ตามโอกาส เวลาและสถานที่ ตามมารยาททางสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองในห้องเรียนหรือในสถานศึกษา ค้นคว้า สืบค้นบันทึกข้อมูล จากแหล่งการเรียนรู้ บอกความเหมือนและความแตกต่างวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามโอกาสที่เหมาะสม

โดยใช้กระบวนการสื่อสารทางภาษา และฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียง การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปราย การสนทนา การเข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น ทำให้เกิดความใฝ่เรียนรู้จนเกิดความชำนาญในการสื่อสารได้

เห็นคุณค่า เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละภาษาและสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในชีวิตประจำวันได้ ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation)การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

  1. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง คำแนะนำ และประโยคง่ายๆ ในสถานการณ์ใกล้ตัว
  2. อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทอ่านสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
  3. ใช้ภาษาง่ายๆ สั้นๆ ตามมารยาทสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยใช้สื่อนวัตกรรมง่ายๆ และสื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถานศึกษา
  4. ใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันโดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะ
  5. ให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม และสังคมใกล้ตัวด้วยท่าทาง รูปภาพ และข้อความสั้นๆ
  6. เข้าใจรูปแบบ พฤติกรรมใช้ถ้อยคำ สำนวนง่าย ๆ ในการติดต่อสื่อสารความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
  7. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
  8. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขโดยรู้จักควบคุมตนเองและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเหมาะสมและเจรจาโน้นน้าวต่อรองอย่างมีเหตุผล
  9. ใช้ภาษาญี่ปุ่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติในการสังสรรค์ความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์และการแข่งขันในสังคมโลก

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

146 ผู้เรียน

เรียน