หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 楽しい漢字?

เป็นตัวอักษรจีน ซึ่งญี่ปุ่นได้ดัดแปลงบางส่วนให้กระชับขึ้น มีทั้งสิ้นประมาณ 5,000 ตัว แต่ที่ใช้โดยทั่วไปมีประมาณ 1,800 ตัว แต่ละตัวจะมีความหมายและวิธีอ่านออกเสียงเป็นการเฉพาะ จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ ผู้ที่เริ่มศึกษาใหม่อาจจะตั้งเป้าหมายว่าจะจำตัวคันจิเบื้องต้นประมาณ 50-100 ตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 あいさつ aisatsu?

ประโยคขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน การตอบรับและการปฏิเสธคำขอร้องของผู้อื่น บทสนทนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ぶんか ?

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น
วรรค มะ-ยะ まーも の ひょう ma-mo
  1. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง คำแนะนำ และประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ใกล้ตัว
  2. อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทอ่านสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
  3. เขียนพยัญชนะ คำศัพท์ กลุ่มคำและประโยคง่ายๆ ได้