0(0)

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 ม.1/6

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ อ่านและเขียนตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความสั้นๆ บทสนทนา เนื้อหาง่ายๆ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและแนะนำผู้อื่น สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และสำนวนง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและเหตุการณ์ต่างๆ ใกล้ตัว จากการใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางได้เหมาะสมกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในคำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทางน้ำเสียงของผู้พูดและผู้ฟังพร้อมสื่อความหมายได้ตรงกัน

โดยใช้กระบวนการสื่อสารทางภาษา และฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียง การแสดงบทบาทสมมติ การอภิปราย การสนทนา การเข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น ทำให้เกิดความใฝ่เรียนรู้จนเกิดความชำนาญในการสื่อสารได้

เห็นคุณค่า เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละภาษาและสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในชีวิตประจำวันได้ ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation)การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ใช้คำสั่ง คำขอร้อง ภาษาท่าทาง คำแนะนำ และประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ใกล้ตัว
 • 2. อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำ ประโยค และบทอ่านสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
 • 3. เขียนพยัญชนะ คำศัพท์ กลุ่มคำและประโยคง่ายๆ ได้
 • 4. ใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง คนอื่น และสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันโดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะ
 • 5. เข้าใจรูปแบบ พฤติกรรมใช้ถ้อยคำ สำนวนง่ายๆ ในการติดต่อสื่อสารความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
 • 6. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลองในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 • 7. ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขโดยรู้จักควบคุมตนเองและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเหมาะสมและเจรจาโน้นน้าวต่อรอง อย่างมีเหตุผล
 • 8. ใช้ภาษาญี่ปุ่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติในการสังสรรค์ความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์และการแข่งขันในสังคมโลก

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน20h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 楽しい漢字?

เป็นตัวอักษรจีน ซึ่งญี่ปุ่นได้ดัดแปลงบางส่วนให้กระชับขึ้น มีทั้งสิ้นประมาณ 5,000 ตัว แต่ที่ใช้โดยทั่วไปมีประมาณ 1,800 ตัว แต่ละตัวจะมีความหมายและวิธีอ่านออกเสียงเป็นการเฉพาะ จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ ผู้ที่เริ่มศึกษาใหม่อาจจะตั้งเป้าหมายว่าจะจำตัวคันจิเบื้องต้นประมาณ 50-100 ตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 あいさつ aisatsu?

ประโยคขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน การตอบรับและการปฏิเสธคำขอร้องของผู้อื่น บทสนทนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ぶんか ?

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและเจตคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

146 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • หนังสือเรียน akikotomodachi1

ความต้องการ

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ ร้อยละ ๘๐

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา จังหวัดบึงกาฬ