0(0)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 23102 เทอม2/2564 ม.3/7

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา อ23102 รายวิชาภาษาอังกฤษ                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง                      จำนวน 1.5 หน่วยกิต

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายได้อย่างถูกต้อง อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณาและบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ เลือกหัวข้อเรื่อง ระบุใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน รวมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบจากเรื่องที่ฟังและอ่านสามารถพูดและเขียนโต้ตอบ ให้ข้อมูล บรรยาย เกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ ข่าวสถานการณ์ กิจกรรม รวมทั้งแสดงความต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ สรุปวิเคราะห์ ให้เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและอ่านรวมทั้งในสถานการณ์ต่าง 1 ได้อย่างเหมาะสมนอกจากนั้นยังสามารถเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางเพื่อสื่อสาร และอธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ธรรมเนียมประเพได้อย่างเหมาสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาททางสังคมและวัตเจ้าของภาษาอย่างมีเหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างทางโครงสร้างภาษา ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งในการสื่อสารทั้งในสถานการณ์จำลอง ในสถานการณ์จริง ในชุมชนและสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมรวมทั้งมีทักษะกระบวนการในการสืบคัน คันคว้า สรุปรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงตั้งคำถามสร้างเครื่องมือกำหนดแหล่งรวบรวมข้อมูล จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูล การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มีความตระหนักและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็นภาษาอังกฤษทั้งโดยตนเอง และร่วมกับหมู่คณะได้อย่างสร้างสรรค์

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวขี้วัด

ต 1.1 ม 3/1 – ม ¾                ต 1.2 ม 3/1 – ม 3/5                 ต 1.3 ม 3/1
ต 2.1 ม 3/1 – ม 3/2              ต 2.2 ม 3/1 – ม 3/2           ต 3.1 ม 3/1
ต 4.1 ม 3/1                         ต 4.2 ม 3/1

รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

52 บทเรียน

Unit 1 Life Experience

ชื่อเรื่อง A Famous Billionaire
ชื่อเรื่อง When I was young
ชื่อเรื่อง Once upon a time
ชื่อเรื่อง Who left the money
ชื่อเรื่อง What happened
ชื่อเรื่อง What were you doing
ชื่อเรื่อง The past events
ชื่อเรื่อง The past events
ชื่อเรื่อง Telling the story
ชื่อเรื่อง My experience

Unit 2 Solar System

Unit 3 Heroes

Unit4 Media Outlets

Unit 5 The World in Your Hands

Unit 6 ASEAN Countries

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

24 รายวิชา

175 ผู้เรียน

เรียน