0(0)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ22101 ม.2/6

หลักสูตรรายวิชา

หลักสูตรระดับชั้นเรียนที่พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   รหัส อ22101  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จำนวน  1.5  หน่วยกิต จำนวน  60 ชั่วโมง

 1. ความเป็นมาและความสำคัญ

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง       มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต

ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทำรายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม

เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดำเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มีความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุค ศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนำและช่วยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ตามศักยภาพแห่งตน

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ในฐานะครูผู้สอนรายวิชา อ22101  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2560 จึงได้จัดทำหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นเครื่องมือหรือข้อสารสนเทศในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น บรรลุตามจุดหมาย อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาและสนองนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

 1. ทักษะสำคัญและจำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21

2.1 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่โลกการทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันได้แก่

1) ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม

2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

3) การสื่อสารและการร่วมมือ

2.2 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้

1) ความรู้ด้านสารสนเทศ เข้าถึงและประเมินข้อมูลสารสนเทศ

2) ความรู้เกี่ยวกับสื่อ วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม

3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 ทักษะชีวิตและการทำงาน ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญต่อไปนี้

1) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว

2) การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง

3) ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม

4) การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้

5) ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน

การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

 1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง

 1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต ๑.๑     เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต ๑.๒     มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ต ๑.๓     นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต ๓.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต ๔.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. การจัดทำคำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา อ22101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1  เวลารวม  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

( ด้านความรู้: K ) ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจงและคำอธิบายง่าย ๆ  อ่านออกเสียงข้อความ  ข่าว  ประกาศและบทร้อยกรองสั้น ๆ และถูกต้องตามหลักการอ่าน  ระบุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับเรื่องที่ไม่ใช่ความเรียง  จับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  สนทนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ  พูด  เขียน  บรรยาย  อธิบายแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธกิจกรรมต่าง ๆ และประสบการณ์  ข่าว  เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  ใช้ภาษา  น้ำเสียงและกริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาล  วันสำคัญ  ชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีของเจ้าของภาษา  เปรียบเทียบ  บอกความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื่องของการออกเสียง  ประโยคชนิดต่าง ๆ  ตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  ค้นคว้า  รวบรวมสรุปข้อมูล  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษาและชุมชน

( ด้านทักษะ/กระบวนการ: P) ( ด้านคุณลักษณะ: A ) โดยใช้กระบวนการทางภาษา  การสื่อสารและการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอ  สื่อสาร  เห็นคุณค่า  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด       ต ๑.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔     ต ๑.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔, ม.๒/๕

ต ๑/๓ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓                  ต ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓

ต ๒.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒                                ต ๓.๑ ม.๒/๑

ต ๔.๑ ม.๒/๑  ต ๔.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒

รวมตัวชี้วัด 21 ตัวชี้วัด

หมายเหตุ กรณีรายวิชาเพิ่มเติมให้ระบุเป็น ผลการเรียนรู้แทนรหัสตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

59 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย Daily Routines?

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันคำบอกความบอยครั้งในการกระทำฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องฝึกทักษะการฟังและการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันแล้วจับใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเรียนรู้รูปแบบประโยคในการถามและตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันฝึกพูดสนทนาและเขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต 1.1 ม.2/2 ต 1.1 ม.2/4 ต 1.2 ม.2/1 ต 1.3 ม.2/1
Things to do every day50:37
Telling the time in American English /British English52:55
What time do you get up?50:46
How often do you do exercise?/53:59
Asking about daily routines53:59
Scott and his friend’s routines54:06
We love our daily routine54:06
My daily routines00:47:41
การมอบหมายงาน
Writing Daily Routine Part100:00:00
Writing Daily Routine Part 200:00:00

หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย Families?

การฟังและการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวแล้วจับใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุนแสดงความคิดเห็นพูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับครอบครัวโดยออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องและเขียนบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษาเป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสารซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต ๑.๑ ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ ต ๑.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๔ ต ๑/๓ ม.๒/๑ ต ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๓ ต ๒.๒ ม.๒/๑ม.๒/๒ ต ๓.๑ ม.๒/๑ ต ๔.๑ ม.๒/๑

หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย Happy time?

การฟังและการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับงานอดิเรกรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วจับใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุนแสดงความคิดเห็นผู้สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกโดยออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้อย่างถูกต้องและเขียนบรรยายเกี่ยวกับงานอดิเรกได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษาเป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสารซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตจริง ต ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๓ ต ๑.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๔ ต ๑/๓ ม.๒/๑ ต ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ต ๒.๒ ม.๒/๒ ต ๓.๑ ม.๒/๑ ต ๓.๑ ม.๒/๑ ต ๔.๑ ม.๒/๑ ต ๔.๒ ม.๒/๑

หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย Get to know it?

การอ่านสัญลักษณ์ป้ายประกาศแผนภูมิตารางกราฟเป็นการอ่านซื้อจริงที่พบได้ในชีวิตประจำวันการฝึกอ่านฝึกตีความและฝึกเขียนข้อความให้สัมพันธ์กับสัญลักษณ์ป้ายประกาศแผนภูมิตารางกราฟรวมทั้งการอ่านเรื่องราวข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจแล้วสรุปใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุนแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเป็นการฝึกทักษะทางภาษาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ต ๑.๑ ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ ต ๑.๒ ม.๒/๔ ต ๑/๓ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ต ๒.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ต ๓.๑ ม.๒/๑ ต ๔.๑ ม.๒/๑ ต ๔.๒ ม.๒/๑

หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย Direction?

การพูดอธิบายบอกทางโดยใช้คำศัพท์สำนวนประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมการสนทนาถามตอบเกี่ยวกับเส้นทางโดยใช้ประโยคแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือตอบรับตอบปฏิเสธเป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง ต ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๓ ต ๑.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๔ ต ๑/๓ ม.๒/๓ ต ๒.๑ ม.๒/๑ ต ๒.๒ ม.๒/๑ ต ๓.๑ ม.๒/๑ ต ๔.๑ ม.๒/๑ ต ๔.๒ ม.๒/๑

หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย Stay healthy?

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องใช้ภาษาน้ำเสียงและกิริยาท่าทางในการบอกกล่าวอาการเจ็บป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำในการรักษาและดูแลสุขภาพได้ถูกต้องเป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง ต ๑.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๓ ต ๑.๒ ม.๒/๑ ม.๒/๔ ต ๑/๓ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ต ๒.๑ ม.๒/๑ ต ๒.๒ ม.๒/๒ ต ๓.๑ ม.๒/๑ ต ๔.๒ ม.๒/๑

เกี่ยวกับผู้สอน

4.86 (7 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

327 ผู้เรียน

เรียน