0(0)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ22102 ม.2/3

หลักสูตรรายวิชา

หลักสูตรระดับชั้นเรียนที่พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   รหัส อ22102  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จำนวน  1.5  หน่วยกิต จำนวน  60 ชั่วโมง

 1. ความเป็นมาและความสำคัญ

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง       มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต

ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทำรายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม

เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดำเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มีความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุค ศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนำและช่วยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ตามศักยภาพแห่งตน

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ในฐานะครูผู้สอนรายวิชา อ2210๒  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา 2560 จึงได้จัดทำหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นเครื่องมือหรือข้อสารสนเทศในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น บรรลุตามจุดหมาย อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษาและสนองนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 1. ทักษะสำคัญและจำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21

2.1 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่โลกการทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันได้แก่

1) ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม

2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

3) การสื่อสารและการร่วมมือ

2.2 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้

1) ความรู้ด้านสารสนเทศ เข้าถึงและประเมินข้อมูลสารสนเทศ

2) ความรู้เกี่ยวกับสื่อ วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม

3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 ทักษะชีวิตและการทำงาน ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญต่อไปนี้

1) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว

2) การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง

3) ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม

4) การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้

5) ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 

 1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน

การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

 1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง

 1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ ๑  ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต ๑.๑     เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต ๑.๒     มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ต ๑.๓     นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน

สาระที่ ๒  ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต ๒.๑    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สาระที่ ๓  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต ๓.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา  แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน

สาระที่ ๔  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต ๔.๑     ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

มาตรฐาน ต ๔.๒    ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

 1. การจัดทำคำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา อ2210๒  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  ๒  เวลารวม  60  ชั่วโมง  จำนวน  1.5  หน่วยกิต

ศึกษา เรียนรู้ คําศัพท์ สํานวน ประโยค ข้อความ ประกาศ บทร้อยกรอง บทสนทนา นิทาน เรื่องสั้นการใช้พจนานุกรม หลักการอ่านออกเสียง ข้อความที่ใช้ในการขอ และให้ข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ประสบการณ์ ข่าวหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม คําขอร้อง คําแนะนํา คําชี้แจง คําอธิบาย เรื่องจากสื่อประเภทต่าง ๆ การจับใจความสําคัญ/แก่นสาระ/หัวข้อเรื่อง คําถามเกี่ยวกับใจความสําคัญของเรื่อง ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผล และการยกตัวอย่าง เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ รวมทั้งเรื่องที่ฟังหรืออ่าน ความเป็นมาและความสําคัญของเทศกาล

วันสําคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคต่าง ๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลําดับคําตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย ความเหมือนความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย การค้นคว้า การรวบรวม การสรุป และการนําเสนอข้อมูล และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จําลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน การใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนโดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน อ่านออกเสียง เลือก ใช้บรรยาย อธิบาย นําเสนอ แสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ วิเคราะห์ เข้าร่วม ค้นคว้ารวบรวม สรุป เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และแสวงหาความรู้ กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น มีมารยาทในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล ใฝ่เรียนรู้ มีวินัยในตนเอง มุ่งมั่นในการทํางาน และมีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.2/2, ม.2/4 ต 1.2 ม.2/2, ม.2/4 ต 1.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3

ต 2.1 ม.2/2, ม.2/3 ต 2.2 ม.2/1, ม.2/2 ต 3.1 ม.2/1

ต 4.1 ม.2/1 ต 4.2 ม.2/1, ม.2/2

 

รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด

 

 

หมายเหตุ กรณีรายวิชาเพิ่มเติมให้ระบุเป็น ผลการเรียนรู้แทนรหัสตัวชี้วัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
 • 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
 • 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
 • 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
 • 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
 • การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
 • 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

สารบัญรายวิชา

60 บทเรียน1h

1. หน่วยที่ 1 ชื่อหน่วย People Identification

Is he handsome?00:00:00
I am Thai
Round black and white plastic ball00:00:00
Physical appearance and clothes00:00:00
What does he/she look like?00:00:00
Personality00:00:00
What is he/she look like?
What do they look like?
Same or different00:00:00
My profile00:00:00

2. หน่วยที่ 2 ชื่อหน่วย Cultures and Festivals

3. หน่วยที่ 3 ชื่อหน่วย Holidays

4. หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย Environment

5. หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย Life and Current Issues

6. หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย Smart Life

เกี่ยวกับผู้สอน

4.88 (8 การให้คะแนน)

18 รายวิชา

371 ผู้เรียน

เรียน