0(0)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

หลักสูตรรายวิชา

การฝึกทักษะการสื่อสาร แสดงความคิดเห็น คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา ข่าวสาร อาชีพ ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม บทละคร สถานที่ท่องเที่ยว

ปฏิบัติตามคำแนะนำ อ่านออกเสียง อธิบาย เขียนประโยคและข้อความ จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง พูดและเขียนนำเสนอข้อมูล สืบค้นข้อมูล ค้นคว้าจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของนักเรียนและสังคม รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาอังกฤษ โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีทัศนคติที่ดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ ต่อการใช้ภาษา ต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารเพื่อใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวมทั้งดำเนินชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงไปสู่สมดุล 4 มิติ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

Starter Unit

At the island!
Test 1

Unit 1 Trends?

 ต 1.1 ม.4-6/1  ต 1.1 ม.4-6/2  ต 1.1 ม.4-6/3  ต 1.2 ม.4-6/1  ต 1.2 ม.4-6/2  ต 1.2 ม.4-6/3

Unit 2 A Helping Hand?

 ต 1.1 ม.4-6/1  ต 1.1 ม.4-6/2  ต 1.1 ม.4-6/3  ต 1.2 ม.4-6/1  ต 1.2 ม.4-6/2  ต 1.2 ม.4-6/3

Unit 3 Young Achiever?

 ต 1.1 ม.4-6/1  ต 1.1 ม.4-6/2  ต 2.1 ม.4-6/1 ต 2.  ต 2.1 ม.4-6/3  ต  ต 2.2 ม.4-6/1  ต 2.2 ม.4-6/2  ต 2.2 ม.4-6/4  ต 4.1 ม.4-6/1

Unit 4 Fabulous Food?

 ต 1.1 ม.4-6/1  ต 1.1 ม.4-6/2  ต 2.2 ม.4-6/1  ต 4.1 ม.4-6/2  ต 3.1 ม.4-6/1  ต 4.1 ม.4-6/1  ต 4.2 ม.4-6/1

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

55 ผู้เรียน

เรียน