0(0)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

หลักสูตรรายวิชา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง
คำอธิบายได้อย่างถูกต้อง อ่านอกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณาและบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อควาเลือกใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน รวมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบจากเรื่องที่ฟังและอ่าน
สามารถพูดและเขียนโต้ตอบ ให้ข้อมูล บรรยาย เกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ ข่าว
สถานการณ์ กิจกรรม รวมทั้งแสดงความต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธ สรุปวิเคราะห์ ให้เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและอ่านรวมทั้งในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนั้นยังสามารถเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทางเพื่อสื่อสาร และอธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่
ขนบธรรมเนียมประเพณีได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาอย่างมีเหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและ
รมของเจ้าของภาษาและของไทย
สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งในการสื่อสารทั้งในสถานการณ์จำลอง ในสถานการณ์จริง ในชุมชนและสังคมได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะกระบวนการในการสืบค้น ค้นคว้า สรุปรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงตั้ง
คำถามสร้างเครื่องมือ กำหนดแหล่งรวบรวมข้อมูล จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูล การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มีความตระหนักและเห็น
ประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้
อย่างเหมาะสม สามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น เป็น
ภาษาอังกฤษทั้งโดยตนเอง และร่วมกับหมู่คณะได้อย่างสร้างสรรค์
เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ต 1.1 ม 3/1 – ม 3/4 ต 1.2 ม 3/1 – ม 3/5 ต 1.3 ม 3/1
ต 2.1 ม 3/1 – ม 3/2 ต 2.2 ม 3/1 – ม 3/2 ต 3.1 ม 3/1
ต 4.1 ม 3/1 ต 4.2 ม 3/1
รวมทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

35 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Interests

เรื่องที่ 1 My Favorite Subject00:00:00
ใบงานที่ 1 เรื่อง My favorite subject is English
เรื่องที่ 2 Interesting Courses00:00:00
ใบงานที่ 2 เรื่อง Interesting Courses
เรื่องที่ 3 Further Study00:00:00
ใบงานที่ 3 เรื่อง Further Study
เรื่องที่ 4 Occupations
ใบงานที่ 4.1 เรื่อง What do you want to be in the future?
ใบงานที่ 4.2 เรื่อง What do you want to be in the future?
เรื่องที่ 5 Job Application
ใบงานที่ 5.1 เรื่อง I need a job (1)
ใบงานที่ 5.2 เรื่อง I need a job (2)
เรื่องที่ 6 Job Advertisement
เรื่องที่ 7 Application Letter

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Leisure And Entertainment

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Shopping

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Travelling

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Local Products

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

76 ผู้เรียน

เรียน