0(0)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพูดและเขียนโต้ตอบ ให้ข้อมูลบรรยายเกี่ยวกับตนเองเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ ข่าวสถานการณ์ กิจกรรม รวมทั้งแสดงความต้องการแสดงความคิดเห็นเสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ สรุปวิเคราะห์ ให้เหตุผลจากเรื่องที่ฟังและอ่านรวมทั้งในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายได้อย่างถูกต้อง อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน รวมทั้งเลือกหัวข้อเรื่อง ระบุใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุนรวมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบจากเรื่องที่ฟังและอ่าน ระบุ และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงใหสัมพันธ์กับประโยค และขอความนอกจากนั้นยังสามารถเลือกใชภาษา น้ำเสียง กิริยาทาทางเพื่อสื่อสาร และอธิบาย
เกี่ยวกับชีวิตความเป>นอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีไดอยางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาอยางมีเหตุผลที่เป>นประโยชน4ตอสวนรวม สามารถเปรียบเทียบ
และอธิบายความเหมือน และความแตกตางทางโครงสรางภาษา ชีวิตความเป>นอยู และวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษาและของไทย
สามารถใชภาษาอังกฤษทั้งในการสื่อสารทั้งในสถานการณ4จำลอง ในสถานการณ4จริง ในชุมชน และ
สังคมไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะกระบวนการในการสืบคน คนควา สรุปรวบรวมขอมูล
ขอเท็จจริงตั้งคำถามสรางเครื่องมือ กำหนดแหลงรวบรวมขอมูล จากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ และที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น เพื่อใชในการนำเสนอขอมูล การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ
มีความตระหนัก และเห็นประโยชน4ในการเขารวมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมตามความสนใจ
กำหนดเป@าหมายในชีวิตของตนเองไดอยางเหมาะสม สามารถเผยแพร ประชาสัมพันธ4ขอมูล ขาวสาร
ในโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น เป>นภาษาอังกฤษทั้งโดยตนเอง และรวมกับหมูคณะไดอยางสรางสรรค4
เห็นคุณคาของการนำความรูไปใชเป>นพื้นฐานในการในการสื่อสารในสังคม สากล ของโลกป8จจุบัน
การงานอาชีพ และประโยชน4ในชีวิตประจำ วัน มีความรักชาติ ศาสน4 กษัตริย4 ซื่อสัตย4สุจริต มีวินัย
ใฝDเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเป>นไทย และมีจิตสาธารณะ

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

ต 1.1 ม. 3/1 – ม. 3/4

ต 1.2 ม. 3/1 – ม. 3/5

ต 1.3 ม. 3/1 – ม. 3/3

ต 2.1 ม. 3/1 ม. 3/3

ต 2.2 ม. 3/1, ม. 3/2

ต 3.1 ม. 3/1

ต 4.1 ม. 3/1

ต 4.2 ม. 3/1, ม. 3/2

 

รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

30 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Life experience?

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.3/2 ต 1.1 ม.3/4 ต 1.2 ม.3/1 ต 1.2 ม.3/4 ต 1.2 ม.3/5 ต 1.3 ม.3/1 ต 2.2 ม.3/1 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด การฟังการอ่านบทอ่านการเขียนบรรยายและการพูดเกี่ยวกับ ข่าว ประสบการณ์เรื่องราวในอดีต โดยการเลือกใช้คำศัพท์สำนวน โครงสร้างทางภาษาในการเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนจะเป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
1. A famous Billionaire
2. When I was young
3. Once upon a time
4. Who left the money
5. What happened?
6. What were you doing?
7. The Past Events
8. Telling a story
9. My Experience

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Solar System?

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.3/1 ต 1.1 ม.3/2 ต 1.1 ม.3/4 ต 1.2 ม.3/2 ต 1.2 ม.3/4 ต 1.2 ม.3/5 ต 1.3 ม.3/2 ต 2.2 ม.3/1 ต 3.1 ม.3/1 ต 4.1 ม.3/1 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด ฟังและอ่านบทความจากสื่อประเภทต่างๆ แล้วระบุ อธิบาย เปรียบเทียบ สรุปใจความสำคัญ ฟัง พูดเปรียบเทียบให้เหตุผลโดยใช้โครงสร้างทางภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับระดับชั้น และสามารถเสนอความคิดรวบยอดด้วยการพูดสื่อสาร และเขียนสรุปข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Heroes?

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.3/1 ต 1.1 ม.3/3 ต 1.1 ม.3/4 ต 1.2 ม.3/3 ต 1.3 ม.3/1 ต 1.3 ม.3/3 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด ใช้ทักษะทางภาษาทั้งทักษะในการฟัง พูด อ่า น เขียน คำแนะนำคำขอคำชี้แจงคำขอร้องคำอธิบายบอกรายละเอียดเรื่องที่อ่านบอกทิศทางและประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันนักเรียนมีความเข้าใจคำศัพท์สำนวนภาษาโครงสร้างประโยคเพื่อใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

98 ผู้เรียน

เรียน