0(0)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 ม. 6/3

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

การฝึกทักษะการสื่อสาร แสดงความคิดเห็น คิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา ข่าวสาร อาชีพ ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม บทละคร สถานที่ท่องเที่ยว

ปฏิบัติตามคำแนะนำ อ่านออกเสียง อธิบาย เขียนประโยคและข้อความ จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง พูดและเขียนนำเสนอข้อมูล สืบค้นข้อมูล ค้นคว้าจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของนักเรียนและสังคม รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติเป็นภาษาอังกฤษ โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีทัศนคติที่ดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ ต่อการใช้ภาษา ต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารเพื่อใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ รวมทั้งดำเนินชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงไปสู่สมดุล 4 มิติ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

สารบัญรายวิชา

2 บทเรียน

Unit 6

Let’s Celebrate

Unit 7

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

58 ผู้เรียน

เรียน