0(0)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน English ม.1/3

หลักสูตรรายวิชา

                                คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   (อ 21101)

         อ 21101  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          ภาคเรียนที่ 1        เวลา   60    ชั่วโมง                  จำนวน  1.5  หน่วยกิต

          ………………………………………………………………………………………………………

ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์  วลี สำนวน ประโยค คำสั่ง คำแนะนำ ข้อความและบทสนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับ ตัวเอง  เพื่อน  ครอบครัว  บ้าน ชุมชน และถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ  แผนภูมิ  ตาราง

วัฒนธรรมทางภาษา เป็นข้อความที่เป็นความเรียง ใช้ภาษาอังกฤษและไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือในสถานศึกษา

มีเหตุผล มีวิจารณญาณ รักการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน มีความมั่นใจในการใช้ภาษา อังกฤษในการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความเต็มใจ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ต 1.1  ม.1/1                     ต 1.1  ม.1/2                   ต 1.1  ม.1/3                     ต 1.1  ม.1/4

ต 1.2  ม.1/1                      ต 1.2  ม.1/4                    ต 1.3  ม. 1/1                  ต 2.1  ม.1/1

ต 2.1  ม.1/3                      ต 2.2  ม.1/1                      ต 4.1 ม.1/1

จุดประสงค์การเรียนรู้   

 1. ปฏิบัติคำสั่ง คำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังในห้องเรียน หรืออ่านจากหนังสือเรียน
 2. อ่านออกเสียงคำศัพท์วีลี สำนวน ประโยค ข้อความและบทสนทนาสั้นๆ ได้ถูกต้อง
 3. ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับภาพหรือแผนภูมิที่อ่านได้ถูกต้อง
 4. ระบุใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง
 5. พูดและเขียนบรรยายภาพ หรือแผนภูมิ เกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ครอบครัว บ้าน และชุมชน เป็นประโยคต่อเนื่อง5-8 ประโยคได้
 6. พูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษที่เรียนในห้องเรียน โดยใช้ภาษาน้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 7. พูดและเขียนถาม-ตอบ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ฟัง หรือดู ได้ถูกต้องและสมเหตุผล
 8. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆการใช้ เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 9. ใช้ภาษาอังกฤษและไอซีทีในการสืบค้นข้อและนำเสนอมูลเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
 10.  เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยความเต็มใจ

คุณลักษณะที่คาดหวัง / คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

 1. มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
 2. ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีมารยาท ถูกต้อง ตามกาลเทศะและบุคคล
 3. รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ
 4. ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น
 5. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
 6. มีเหตุผล มีวิจารณญาณ
 7. มีประสิทธิภาพในการสื่อความ
 8.  มีสุนทรียภาพทางภาษา
 9.  มีนิสัยรักการอ่าน
 10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

Unit 1 All about me?

เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 All about me

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

130 ผู้เรียน

เรียน