0(0)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์  วลี สำนวน ประโยค คำสั่ง คำแนะนำ ข้อความและบทสนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับ ตัวเอง  เพื่อน  ครอบครัว  บ้าน ชุมชน และถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ  แผนภูมิ  ตาราง

วัฒนธรรมทางภาษา เป็นข้อความที่เป็นความเรียง ใช้ภาษาอังกฤษและไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือในสถานศึกษา

มีเหตุผล มีวิจารณญาณ รักการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน มีความมั่นใจในการใช้ภาษา อังกฤษในการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความเต็มใจ

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 About Me?

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
Days and Month
แบบทดสอบที่1
การมอบหมายงานที่ 1 My family
School subjects
Names and Jobs
Country and Nationality
Cardinal and ordinal numbers
แบบทดสอบที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 A Happy Family

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 A Dream House

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 An Ideal Neighborhood

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

1 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน