0(0)

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมการอ่าน-การเขียน 1 (อ.31201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

หลักสูตรรายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม (ระบบการเรียนออนไลน์)

รหัส  อ31201 วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)                      จำนวน 1 หน่วยกิต      

ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ฝึกทักษะการพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การสรุปข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และนอกห้องเรียน รวมถึงใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น แหล่งข้อมูลสารสนเทศ และห้องสมุดเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการตั้งคำถาม การทำโครงงานภาษาอังกฤษและการให้เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม

ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะในศตวรรษที่ 21  และได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ได้แก่ การตั้งคำถาม /สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Formation) การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การบริการสังคมและ จิตสาธารณะ (Public Service)  บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการเรียนรู้

  1. สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ
  2. พูดและเขียนในรูปแบบต่างๆเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม
  3. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม ผ่านกระบวนการทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ
  4. ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียน และสถานศึกษา ในชุมชนสังคมท้องถิ่น และในชีวิตประจำวันได้
  5. ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้น และสรุปข้อมูล ความรู้ที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและนำมาประยุกต์กับสาขาความรู้ด้านอื่นๆได้

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  1  เวลา 40   ชั่วโมง  จำนวน 1  หน่วยกิต

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/สาระ

การเรียนรู้แกนกลาง

เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน
1 Humans in space 1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่อง 4 8
2 Going to Mars 1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ

2.พูดและเขียนในรูปแบบต่างๆเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่อง 4 8
3 Space telescope 1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ

2.พูดและเขียนในรูปแบบต่างๆเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม

5.ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้น และสรุปข้อมูล ความรู้ที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและนำมาประยุกต์กับสาขาความรู้ด้านอื่นๆได้

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 8

 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/สาระ

การเรียนรู้แกนกลาง

เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Holidays in space

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underwater world

1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ

2.พูดและเขียนในรูปแบบต่างๆเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม

 

1.จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี

3.วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม ผ่านกระบวนการทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ

5.ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้น และสรุปข้อมูล ความรู้ที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและนำมาประยุกต์กับสาขาความรู้ด้านอื่นๆได้

 

 

 

 

 

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่อง

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/สาระ

การเรียนรู้แกนกลาง

เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

The biggest river

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What a view!

1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ

3.วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม ผ่านกระบวนการทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ

4.ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียน และสถานศึกษา ในชุมชนสังคมท้องถิ่น และในชีวิตประจำวันได้

 

1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ

2.พูดและเขียนในรูปแบบต่างๆเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม

 

 

 

 

 

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/สาระ

การเรียนรู้แกนกลาง

เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

A cold land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Car-free days

1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ

3.วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม ผ่านกระบวนการทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ

4.ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียน และสถานศึกษา ในชุมชนสังคมท้องถิ่น และในชีวิตประจำวันได้

 

1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ

2.พูดและเขียนในรูปแบบต่างๆเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม

3.วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม ผ่านกระบวนการทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ

 

 

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 

 

 

 

 

 

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/สาระ

การเรียนรู้แกนกลาง

เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน
10 Roof gardens 3.วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม ผ่านกระบวนการทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ

4.ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียน และสถานศึกษา ในชุมชนสังคมท้องถิ่น และในชีวิตประจำวันได้

5.ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้น และสรุปข้อมูล ความรู้ที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและนำมาประยุกต์กับสาขาความรู้ด้านอื่นๆได้

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้น 4 8

 

ระหว่างภาคเรียน 80
ปลายภาค 20
รวม 100

กำหนดการสอนการจัดการเรียนรู้ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมการอ่าน – เขียน 1 (ระบบออนไลน์) รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1 หน่วยกิต เวลา 2 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ครั้ง

ที่

สัปดาห์

ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

จำนวน

ชม.

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้

/เรื่องที่สอน

ใบงาน/ใบกิจกรรม/กิจกรรมสำคัญ คะแนน กำหนดส่ง
1 1-2 4 1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องHuman in space

จาก หนังสือ Mastery in Reading 1

-Reading Text

-Exercises

-Task

-Test

 

8
2 3-4 4 1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ

2.พูดและเขียนในรูปแบบต่างๆเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม

 

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องGoing to Mars

จาก หนังสือ Mastery in Reading 1

-Reading Text

-Exercises

-Task

-Test

 

8

 

กำหนดการสอนการจัดการเรียนรู้ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมการอ่าน – เขียน 1 (ระบบออนไลน์) รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1 หน่วยกิต เวลา 2 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ครั้ง

ที่

สัปดาห์

ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

จำนวน

ชม.

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้

/เรื่องที่สอน

ใบงาน/ใบกิจกรรม/กิจกรรมสำคัญ คะแนน กำหนดส่ง
3 5-6 4 1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ

2.พูดและเขียนในรูปแบบต่างๆเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม

5.ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้น และสรุปข้อมูล ความรู้ที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและนำมาประยุกต์กับสาขาความรู้ด้านอื่นๆได้

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องSpace Telescope

จาก หนังสือ Mastery in Reading 1

-Reading Text

-Exercises

-Task

-Q&A

-Test

8

 

 

 

กำหนดการสอนการจัดการเรียนรู้ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมการอ่าน – เขียน 1 (ระบบออนไลน์) รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1 หน่วยกิต เวลา 2 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ครั้ง

ที่

สัปดาห์

ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

จำนวน

ชม.

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้

/เรื่องที่สอน

ใบงาน/ใบกิจกรรม/กิจกรรมสำคัญ คะแนน กำหนดส่ง
4 7-8 4 1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ

2.พูดและเขียนในรูปแบบต่างๆเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม

 

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่อง Holidays in spaceจาก หนังสือ Mastery in Reading 1 -Reading Text

-Exercises

-Task

-Q&A

-Test

8

 

 

 

 

 

กำหนดการสอนการจัดการเรียนรู้ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมการอ่าน – เขียน 1 (ระบบออนไลน์) รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1 หน่วยกิต เวลา 2 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ครั้ง

ที่

สัปดาห์

ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

จำนวน

ชม.

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้

/เรื่องที่สอน

ใบงาน/ใบกิจกรรม/กิจกรรมสำคัญ คะแนน กำหนดส่ง
5 9-10 4 1.จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี

3.วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม ผ่านกระบวนการทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ

5.ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้น และสรุปข้อมูล ความรู้ที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและนำมาประยุกต์กับสาขาความรู้ด้านอื่นๆได้

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและจากเรื่องUnderwater World จาก หนังสือ Mastery in Reading 1 -Reading Text

-Exercises

-Task

-Q&A

– Test

 

 

กำหนดการสอนการจัดการเรียนรู้ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมการอ่าน – เขียน 1 (ระบบออนไลน์) รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1 หน่วยกิต เวลา 2 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ครั้ง

ที่

สัปดาห์

ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

จำนวน

ชม.

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้

/เรื่องที่สอน

ใบงาน/ใบกิจกรรม/กิจกรรมสำคัญ คะแนน กำหนดส่ง
6 11-12 4 1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ

3.วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม ผ่านกระบวนการทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ

4.ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียน และสถานศึกษา ในชุมชนสังคมท้องถิ่น และในชีวิตประจำวันได้

 

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และเรื่อง

The biggest river

จาก หนังสือ Mastery in Reading 1

-Reading Text

-Exercises

-Task

-Q&A

-Test

8

 

กำหนดการสอนการจัดการเรียนรู้ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมการอ่าน – เขียน 1 (ระบบออนไลน์) รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1 หน่วยกิต เวลา 2 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ครั้ง

ที่

สัปดาห์

ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

จำนวน

ชม.

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้

/เรื่องที่สอน

ใบงาน/ใบกิจกรรม/กิจกรรมสำคัญ คะแนน กำหนดส่ง
7 13-14 4 1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ

2.พูดและเขียนในรูปแบบต่างๆเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และเรื่อง

What a view!

จาก หนังสือ Mastery in Reading 1

-Reading Text

-Exercises

-Task

-Q&A

-Test

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการสอนการจัดการเรียนรู้ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมการอ่าน – เขียน 1 (ระบบออนไลน์) รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1 หน่วยกิต เวลา 2 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ครั้ง

ที่

สัปดาห์

ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

จำนวน

ชม.

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้

/เรื่องที่สอน

ใบงาน/ใบกิจกรรม/กิจกรรมสำคัญ คะแนน กำหนดส่ง
8 15-16 4 1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ

3.วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม ผ่านกระบวนการทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ

4.ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียน และสถานศึกษา ในชุมชนสังคมท้องถิ่น และในชีวิตประจำวันได้

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และเรื่อง

Car-free days

จาก หนังสือ Mastery in Reading 1

-Reading Text

-Exercises

-Task

-Q&A

-Test

8

 

 

กำหนดการสอนการจัดการเรียนรู้ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมการอ่าน – เขียน 1 (ระบบออนไลน์) รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1 หน่วยกิต เวลา 2 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ครั้ง

ที่

สัปดาห์

ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

จำนวน

ชม.

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้

/เรื่องที่สอน

ใบงาน/ใบกิจกรรม/กิจกรรมสำคัญ คะแนน กำหนดส่ง
9 17-18 4 1.สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ

2.พูดและเขียนในรูปแบบต่างๆเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม

3.วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม ผ่านกระบวนการทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และเรื่อง

A cold land

จาก หนังสือ Mastery in Reading 1

-Reading Text

-Exercises

-Task

-Q&A

-Presentation

-Test

8

 

กำหนดการสอนการจัดการเรียนรู้ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมการอ่าน – เขียน 1 (ระบบออนไลน์) รหัสวิชา อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวน 1 หน่วยกิต เวลา 2 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ครั้ง

ที่

สัปดาห์

ที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

จำนวน

ชม.

จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้

/เรื่องที่สอน

ใบงาน/ใบกิจกรรม/กิจกรรมสำคัญ คะแนน กำหนดส่ง
10 19-20 4 3.วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม ผ่านกระบวนการทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ

4.ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียน และสถานศึกษา ในชุมชนสังคมท้องถิ่น และในชีวิตประจำวันได้

5.ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้น และสรุปข้อมูล ความรู้ที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและนำมาประยุกต์กับสาขาความรู้ด้านอื่นๆได้

อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้น และจากเรื่อง A cold land

จาก หนังสือ Mastery in Reading 1

-Reading Text

-Exercises

-Task

-Q&A

-Presentation

-Test

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Human in space?

ผลการเรียนรู้ สามารถอ่านจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่าน เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่องราวที่มีความสนใจ
เรื่องที่ 1 Reading Introduction
ใบงาน เรื่องที่ 1 Human in space
เรื่องที่ 2 Reading comprehension
แบบทดสอบท้ายบทเรียนเรื่อง Human in space
Reading comprehension
แบบฝึกหัดเพิ่มเติมหลังการอ่าน Exercise
แบบทดสอบวัดผลประเมินผลท้ายบทเรียนบทที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Going to Mars?

ผลการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นจากการอ่านข้อมูลบทความภาษาอังกฤษ สามารถพูดถามตอบแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและตอบคำถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Space telescope?

ผลการเรียนรู้ จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านวิเคราะห์ข้อมูลที่อ่านนำเสนอข้อมูลโดยใช้กระบวนการทางภาษาพูด ถาม ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเขียนบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Holidays in space?

ผลการเรียนรู้ พูดและเขียนสรุปข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น/ค้นคว้าโดยผ่านกระบวนการทางภาษา มีทักษะการคิดจากการอ่านเนื้อเรื่องเพื่อจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Underwater world?

ผลการเรียนรู้ ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นจากการอ่านข้อมูลบทความภาษาอังกฤษ สามารถพูดถามตอบแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและตอบคำถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 The biggest river?

ผลการเรียนรู้ จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านวิเคราะห์ข้อมูลที่อ่านนำเสนอข้อมูลโดยใช้กระบวนการทางภาษาพูด ถาม ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเขียนบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 What a view!?

ผลการเรียนรู้ เขียนสรุปข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น/ค้นคว้าโดยผ่านกระบวนการทางภาษา มีทักษะการคิดจากการอ่านเนื้อเรื่องเพื่อจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 A cold land?

ผลการเรียนรู้ ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระอื่นจากการอ่านข้อมูลบทความภาษาอังกฤษ สามารถพูดถามตอบแสดงความคิดเห็นจากการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและตอบคำถาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 Car-free days?

ผลการเรียนรู้ จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านวิเคราะห์ข้อมูลที่อ่านนำเสนอข้อมูลโดยใช้กระบวนการทางภาษาพูด ถาม ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเขียนบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 Roof gardens?

ผลการเรียนรู้ จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านวิเคราะห์ข้อมูลที่อ่านนำเสนอข้อมูลโดยใช้กระบวนการทางภาษาพูด ถาม ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเขียนบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

136 ผู้เรียน

เรียน