0(0)

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมการอ่าน การเขียน 2 รหัสวิชา อ 31206 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ห้อง 4/1

หลักสูตรรายวิชา

ความเป็นมาและความสำคัญ

 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้

การประกอบอาชีพ  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง   มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้  รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ

ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทำรายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม

เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การดำเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มีความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน ในศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนำและช่วยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถประเมิความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ตามศักยภาพแห่งตน

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนพรเจริญวิทยาได้เป็นโรงเรียนแกนนำในการทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรที่ใช้แนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) กล่าวคือเป็นหลักสูตร ที่กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย

ในการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เข้าใจประวัติศาสตร์ไทย มีจิตสำนึกอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย เห็นคุณค่าและสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีความรู้และทักษะรวมทั้งเจตคติ

ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อตลอดชีวิต โดยชุมชนมีส่วนร่วมใน

การจัดทำหลักสูตร และจัดการเรียนรู้   ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต

และสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และการใช้เทคโนโลยีบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกแบบการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีลักษณะเป็นกรอบทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีหน่วยการเรียนรู้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

เอกสารหลักสูตรระดับชั้นเรียนฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ่าน เขียน) ๑ – ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนครอบคลุมองคความรู้ต่างๆที่สอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้ตรงตามสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีการบรูณาการศาตร์วิชาการต่างๆ รวมทั้งกระบวนการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยครอบคลุมการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดพร้อมทั้งกำหนดสาระสำคัญความคิดรวบยอด และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตามหน่วยการเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้

วิสัยทัศน์

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรเจริญวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

หลักการ

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรเจริญวิทยา มีหลักการที่สำคัญ  ดังนี้

๑.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้  เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน  ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล

๒.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ

๓.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น

๔. เป็นห­ลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้

๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๖.  เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์

 

จุดหมาย

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพรเจริญวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา

มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้

๑.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

๔.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน วิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง

มีความสุข สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพรเจริญวิทยา มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้

ทักษะสำคัญและจำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21

๑.1 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่โลกการทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันได้แก่

1) ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม

2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

3) การสื่อสารและการร่วมมือ

๑.2 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้

1) ความรู้ด้านสารสนเทศ เข้าถึงและประเมินข้อมูลสารสนเทศ

2) ความรู้เกี่ยวกับสื่อ วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม

3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.3 ทักษะชีวิตและการทำงาน ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญต่อไปนี้

1) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว

2) การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง

3) ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม

4) การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้

5) ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม

ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มี

ต่อตนเองและสังคม

 1. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์

การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

 1. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ        เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

 1. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
 2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพรเจริ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์

๒.  ซื่อสัตย์สุจริต

๓.  มีวินัย

๔. ใฝ่เรียนรู้

๕. อยู่อย่างพอเพียง

๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน

๗.  รักความเป็นไทย

๘.  มีจิตสาธารณะ

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่นำมาใช้อ้างอิง

สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต.๑.๑ เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ

และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต.๑.๒ มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ต.๑.๓ น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็น

ในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน

 

 

สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต.๒.๑ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

มาตรฐาน ต.๒.๒ เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน

สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต.๔.๑ ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา

ชุมชน และสังคม

มาตรฐาน ต.๔.๒ ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ

การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม

รหัส  อ31๒๐๖ วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ่าน-เขียน) ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๒

เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)                      จำนวน 1 หน่วยกิต

 

ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ศึกษากลยุทธ์การอ่าน   เพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์แนวคิด ลักษณะ ลีลาและวิธีการที่ผู้เขียนใช้ในการดำเนินเรื่อง การจัดระบบความคิด จากเรื่องประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ฝึกทักษะการพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การสรุปข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และนอกห้องเรียน รวมถึงใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น แหล่งข้อมูลสารสนเทศ และห้องสมุดเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการตั้งคำถาม การทำโครงงานภาษาอังกฤษและการให้เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสมผลการเรียนรู้

 • ใช้กลยุทธ์การอ่าน การเขียนเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปเรื่องราวจากเรื่องที่อ่าน หรือเรื่องที่กำหนดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่กำหนดให้ได้
 • บอก จำแนก เปรียบเทียบข้อความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม อ้างอิงแหล่งที่มาของคำได้ถูกต้อง
 • เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่กำหนดให้ได้โดยการพูดและการเขียนในรูปแบบประโยค Simple Sentence/Compound Sentence/Complex Sentence ตลอดจนเขียนในรูปแบบ Paragraph ได้
 • วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม

ผ่านกระบวนการ การทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ

๕.ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียน และสถานศึกษา ในชุมชนสังคมท้องถิ่น และในชีวิตประจำวัน

เพื่อการค้นคว้า สืบค้น และสรุปข้อมูล ความรู้ที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

และนำมาประยุกต์กับสาขาความรู้ด้านอื่นๆได้

 

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชาเพิ่มเติม

รหัส  อ3120๖ วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ่าน-เขียน) ๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ ๒

เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)                      จำนวน 1 หน่วยกิต

 

ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ศึกษากลยุทธ์การอ่าน

เพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์แนวคิด ลักษณะ ลีลาและวิธีการที่ผู้เขียนใช้ในการดำเนินเรื่อง การจัดระบบความคิด จากเรื่องประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ฝึกทักษะการพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การสรุปข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และนอกห้องเรียน รวมถึงใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น แหล่งข้อมูลสารสนเทศ และห้องสมุดเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการตั้งคำถาม การทำโครงงานภาษาอังกฤษและการให้เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม

ผลการเรียนรู้

 • ใช้กลยุทธ์การอ่าน การเขียนเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปเรื่องราวจากเรื่อง

ที่อ่าน หรือเรื่องที่กำหนดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้น

จากเรื่อง ที่กำหนดให้ได้

 • บอก จำแนก เปรียบเทียบข้อความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าว เหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม อ้างอิงแหล่งที่มาของคำได้ถูกต้อง
 • เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่กำหนดให้ได้โดยการพูดและการเขียนในรูปแบบประโยค Simple Sentence/Compound Sentence/Complex Sentence ตลอดจนเขียนในรูปแบบ Paragraph ได้
 • วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม

ผ่านกระบวนการ การทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ

 • ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียน และสถานศึกษา ในชุมชนสังคมท้องถิ่น และในชีวิตประจำวัน

เพื่อการค้นคว้า สืบค้น และสรุปข้อมูล ความรู้ที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

และนำมาประยุกต์กับสาขาความรู้ด้านอื่นๆได้

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(อ่าน-เขียน) อ ๓๑๒๐๒

ข้อที่ ผลการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้อะไร/

ทำอะไรได้

นำไปสู่
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ       อันพึงประสงค์
ใช้กลยุทธ์การอ่าน การเขียนเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปเรื่องราวจากเรื่องที่อ่าน หรือเรื่องที่กำหนดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่กำหนด

ให้ได้

สิ่งที่ต้องเรียนรู้

-การอ่านแบบ Scanning & Skimming

– Summary

– Project Work

พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติได้

-อ่านและเขียนได้

-ความสามารถในการสื่อสาร

-ความสามารถในการคิด

– ใฝ่เรียนรู้

– มุ่งมั่นในการทำงาน

 

บอก จำแนก เปรียบเทียบข้อความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าวเหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม อ้างอิงแหล่งที่มาของคำได้ถูกต้อง สิ่งที่ต้องเรียนรู้

-การอ่านแบบ Compare & Contrast

– Identify the author’s purpose

– Main idea & Topic

พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติได้

-บอกและใช้ได้

-ความสามารถในการสื่อสาร

-ความสามารถในการคิด

– ใฝ่เรียนรู้

– มุ่งมั่นในการทำงาน

เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่กำหนดให้ได้โดยการพูดและการเขียนในรูปแบบประโยค Simple Sentence/

Compound Sentence

/Complex Sentence ตลอดจนเขียนในรูปแบบ Paragraph ได้

สิ่งที่ต้องเรียนรู้

– Paragraph Organization

– Reference

– Summary

– Project Workพฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติได้

-ใช้และเขียนได้

-ความสามารถในการสื่อสาร

-ความสามารถในการคิด

– ใฝ่เรียนรู้

– มุ่งมั่นในการทำงาน

 

 

 

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(อ่าน-เขียน) อ ๓๑๒๐๒

ข้อที่ ผลการเรียนรู้ ผู้เรียนรู้อะไร/

ทำอะไรได้

นำไปสู่
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะ       อันพึงประสงค์
๔. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม ผ่านกระบวนการ การทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ – Paragraph Organization

– Reference

– Summary

– Project Work

– Identify the author’s purpose

– Main idea & Topic

พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติได้

-ใช้และเขียนได้

ความสามารถในการสื่อสาร

-ความสามารถในการคิด

– ใฝ่เรียนรู้

– มุ่งมั่นในการทำงาน

– ซื่อสัตย์สุจริต

– มีวินัย

– มีจิตสาธารณะ

๕. ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียน และสถานศึกษา ในชุมชนสังคมท้องถิ่น และในชีวิตประจำวัน เพื่อการค้นคว้า สืบค้น และสรุปข้อมูล ความรู้ที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและนำมาประยุกต์กับสาขาความรู้ด้านอื่นๆได้ – Paragraph Organization

– Reference

– Summary

– Project Work

– Identify the author’s purpose

– Main idea & Topic

พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติได้

-ใช้เขียนและนำเสนอได้

 

ความสามารถในการสื่อสาร

-ความสามารถในการคิด

– ใฝ่เรียนรู้

– มุ่งมั่นในการทำงาน

– ซื่อสัตย์สุจริต

– มีวินัย

– มีจิตสาธารณะ

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

รหัสวิชา อ๓๑๒๐๒ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ เวลา ๔๐ ชั่วโมง

อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาค ๘๐ : ๒๐

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน
The  World  of  Science

– A Closer Look at Acids

– Sources and Uses of Fluorine

ใช้กลยุทธ์การอ่าน การเขียนเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปเรื่องราวจากเรื่องที่อ่าน หรือเรื่องที่กำหนดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่กำหนดให้ได้ การอ่านแบบ

Scanning & Skimming

ชนิดของคำ

-Part of speech

 

6 ๑๐
The World of Medicine

– To Vaccinate or Not to vaccinate?

– Herbal Medicine: Past and Present

บอก จำแนก เปรียบเทียบข้อความ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข่าวเหตุการณ์ที่อ่านอย่างเหมาะสม อ้างอิงแหล่งที่มาของคำได้ถูกต้อง -การอ่านแบบ Compare & Contrast

– Identify the author’s purpose

– Main idea & Topic

ชนิดของคำ

-Part of speech

๑๐
The World of Art

– Piecing Together the History of Mosaics

– The Making of Beautiful Batiks

วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม ผ่านกระบวนการ การทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ – Paragraph Organization

– Reference

– Summary

– Project Work

-Sentence Structure

-Simple Sentence

๑๐
The World We Live In

– Standing Up for Animal Rights

Looking at Healthcare Systems –

เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่กำหนดให้ได้โดยการพูดและการเขียนในรูปแบบประโยค Simple Sentence/

Compound Sentence

/Complex Sentence ตลอดจนเขียนในรูปแบบ Paragraph ได้

– Paragraph Organization

– Reference

– Summary

– Project Work

– Identify the author’s purpose

– Main idea & Topic

-C0mpound Sentence

๑๐
The  World  of  Business

– One Woman’s Makeover of the Cosmetic Industry

– Richard Branson and the Virgin Brand

วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในท้องถิ่น และสังคม ผ่านกระบวนการ การทำโครงงาน การสื่อสาร การเขียนเพื่อให้ความรู้ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาโดยอิสระ – Paragraph Organization

– Reference

– Summary

– Project Work

– Identify the author’s purpose

– Main idea & Topic

-Complex Sentence

๑๐ ๑๐
The  World  of  Psychology

– Trends in Examining the Mind

– Remember this

ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียน และสถานศึกษา ในชุมชนสังคมท้องถิ่น และในชีวิตประจำวัน เพื่อการค้นคว้า สืบค้น และสรุปข้อมูล ความรู้ที่ได้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและนำมาประยุกต์กับสาขาความรู้ด้านอื่นๆได้ – Paragraph Organization

– Reference

– Summary

– Project Work

๓๐
สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค) ๒๐
รวม ๔๐

 

 

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

Lesson 1 The World Around Us?

ผู้เรียนเข้าใจและตีความเรื่องที่อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน
come rain come shine

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

17 รายวิชา

136 ผู้เรียน

เรียน